<-- Revelation 12:17 | Revelation 13:2 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 13:1

Revelation 13:1 - ܘܩܳܡܶܬ݂ ܥܰܠ ܚܳܠܳܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܕ݁ܣܳܠܩܳܐ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܥܣܰܪ ܩܰܪܢܳܢ ܘܰܫܒ݂ܰܥ ܩܰܪܩܦ݂ܳܢ ܘܥܰܠ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܗ ܥܶܣܪܳܐ ܬ݁ܳܐܓ݂ܺܝܢ ܘܥܰܠ ܩܰܪܩܦ݂ܳܬ݂ܳܗ ܫܡܳܐ ܕ݁ܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And he stood upon the sand of the sea. AND I saw that a beast of prey [Literally, (chaivith sheno,) a beast of the tooth, i. e., a carnivorous animal. The same expression occurs throughout.] ascended from the sea, having ten horns and seven heads, and upon his horns seven diadems; and upon his heads names of blasphemy.

(Murdock) And I saw a beast of prey come up from the sea, having ten horns, and seven heads; and upon his horns ten diadems, and upon his heads names of blasphemy.

(Lamsa) AND as I stood on the sand of the sea, I saw a wild beast rise up out of the sea, having ten horns and seven heads, and upon his horns ten crowns, and upon his heads blasphemous words.

(KJV) And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܩܡܬ ܘܩܳܡܶܬ݂ 2:18318 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 63066-13010 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-13011 - - - - - - No - - -
ܚܠܐ ܚܳܠܳܐ 2:7106 ܚܠܐ Noun sand 142 76 63066-13012 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܡܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ 2:9293 ܝܡܐ Noun sea 193 95 63066-13013 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܙܝܬ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ 2:6656 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-13014 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܣܠܩܐ ܕ݁ܣܳܠܩܳܐ 2:14477 ܣܠܩ Verb go up, ascend, ascend 379 152 63066-13015 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܚܝܘܬܐ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6990 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-13016 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-13017 - - - - - - No - - -
ܝܡܐ ܝܰܡܳܐ 2:9299 ܝܡܐ Noun sea 193 95 63066-13018 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-13019 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 63066-130110 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܥܣܪ ܥܣܰܪ 2:16070 ܥܣܪ Numeral ten 421 166 63066-130111 - - - Absolute - - No - - -
ܩܪܢܢ ܩܰܪܢܳܢ 2:19097 ܩܪܢܐ Noun horn, corner 520 198 63066-130112 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܘܫܒܥ ܘܰܫܒ݂ܰܥ 2:20508 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-130113 - Feminine - - - - No - - -
ܩܪܩܦܢ ܩܰܪܩܦ݂ܳܢ 2:19116 ܩܪܩܦܬܐ Noun head, skull 521 199 63066-130114 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-130115 - - - - - - No - - -
ܩܪܢܬܗ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܗ 2:19100 ܩܪܢܐ Noun horn, corner 520 198 63066-130116 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܥܣܪܐ ܥܶܣܪܳܐ 2:16072 ܥܣܪ Numeral ten 421 166 63066-130117 - - - Emphatic - - No - - -
ܬܐܓܝܢ ܬ݁ܳܐܓ݂ܺܝܢ 2:22645 ܬܓܐ Noun crown, diadem 604 234 63066-130118 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-130119 - - - - - - No - - -
ܩܪܩܦܬܗ ܩܰܪܩܦ݂ܳܬ݂ܳܗ 2:19120 ܩܪܩܦܬܐ Noun head, skull 521 199 63066-130120 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܫܡܐ ܫܡܳܐ 2:21612 ܫܡ Noun name 583 225 63066-130121 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܓܘܕܦܐ ܕ݁ܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ 2:3555 ܓܕܦ Noun blasphemy 63 45 63066-130122 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.