<-- Revelation 12:13 | Revelation 12:15 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 12:14

Revelation 12:14 - ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܓ݁ܶܦ݁ܺܝܢ ܕ݁ܢܶܫܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܦ݂ܪܰܚܝ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܗ ܠܡܶܬ݁ܬ݁ܰܪܣܳܝܽܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܶܕ݁ܳܢ ܥܶܕ݁ܳܢܺܝܢ ܘܦ݂ܶܠܓ݁ܽܘܬ݂ ܥܶܕ݁ܳܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܚܶܘܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And there were given to the woman two wings of a great eagle, that she might fly into the desert unto her place, where she was to be nourished A TIME, AND TIMES, AND THE DIVIDING OF A TIME, from the face of the serpent.

(Murdock) And to the woman were given the two wings of the great eagle, that she might fly into the wilderness, to her place; where she is nourished a time and times and half a time, from the face of the serpent.

(Lamsa) And to the woman were given two wings of a great eagle, that she might fly from the presence of the serpent to the wilderness, into her place, where she would be nourished for years, and months, and days.

(KJV) And to the woman were given two wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times, and half a time, from the face of the serpent.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܝܗܒ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ 2:8815 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-12140 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܐܢܬܬܐ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1511 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 63066-12141 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܪܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ 2:23023 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 63066-12142 - Masculine - - - - No - - -
ܓܦܝܢ ܓ݁ܶܦ݁ܺܝܢ 2:3974 ܓܦ Noun wing 76 50 63066-12143 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܕܢܫܪܐ ܕ݁ܢܶܫܪܳܐ 2:13640 ܢܫܪܐ Noun eagle 354 144 63066-12144 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19207 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-12145 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܦܪܚܝ ܕ݁ܬ݂ܶܦ݂ܪܰܚܝ 2:17092 ܦܪܚ Verb fly, squander 459 179 63066-12146 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܚܘܪܒܐ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ 2:7583 ܚܪܒ Noun wilderness, plain, desolation 134 72 63066-12147 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܕܘܟܬܗ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܗ 2:4248 ܕܘܟ Noun place 86 53 63066-12148 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܠܡܬܬܪܣܝܘ ܠܡܶܬ݁ܬ݁ܰܪܣܳܝܽܘ 2:23062 ܬܪܣܝ Verb nourish, support, feed 621 242 63066-12149 - - - - Infinitive ETHPALPAL No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 63066-121410 - - - - - - No - - -
ܥܕܢ ܥܶܕ݁ܳܢ 2:23697 ܥܕܢ Noun moment, season, time, opportunity 401 159 63066-121411 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܥܕܢܝܢ ܥܶܕ݁ܳܢܺܝܢ 2:15216 ܥܕܢ Noun moment, season, time, opportunity 401 159 63066-121412 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܘܦܠܓܘܬ ܘܦ݂ܶܠܓ݁ܽܘܬ݂ 2:16708 ܦܠܓ Noun half 447 175 63066-121413 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܥܕܢ ܥܶܕ݁ܳܢ 2:15213 ܥܕܢ Noun moment, season, time, opportunity 401 159 63066-121414 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-121415 - - - - - - No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-121416 - - - - - - No - - -
ܐܦܘܗܝ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ 2:1761 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 63066-121417 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܚܘܝܐ ܕ݁ܚܶܘܝܳܐ 2:6510 ܚܘܝܐ Noun serpent 131 71 63066-121418 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.