<-- Revelation 10:8 | Revelation 10:10 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 10:9

Revelation 10:9 - ܘܶܐܙܶܠ݈ܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܺܝ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܽܘܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܣܰܒ݂ ܘܰܐܟ݂ܽܘܠܳܝܗ݈ܝ ܘܢܰܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܟ݁ܰܪܣܳܟ݂ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܒ݂ܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And I went to the angel, and said to him, Give me the book. And he said to me, Take, and eat it; and it will embitter thee thy belly, but in thy mouth it will be sweet as honey.

(Murdock) And I went to the angel, telling him to give me the little book. And he said to me, Take, and eat it: and it will make thy bowels bitter, but in thy mouth it will be sweet as honey.

(Lamsa) And I went to the angel, and as I was about to say to him, Give me the little book, he said to me, Take it and eat it; and it shall make your belly bitter, but it shall be sweet as honey in your mouth.

(KJV) And I went unto the angel, and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܙܠܬ ܘܶܐܙܶܠ݈ܬ݂ 2:372 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 63066-10090 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 63066-10091 - - - - - - No - - -
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ 2:11892 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-10092 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63066-10093 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-10094 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63066-10095 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63066-10096 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܡܬܠ ܠܡܶܬ݁ܰܠ 2:8864 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-10097 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 63066-10098 - - - - - - No First Common Singular
ܠܟܬܒܘܢܐ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܽܘܢܳܐ 2:10770 ܟܬܒ Noun booklet 230 107 63066-10099 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-100910 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 63066-100911 - - - - - - No First Common Singular
ܣܒ ܣܰܒ݂ 2:13207 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 63066-100912 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܘܐܟܘܠܝܗܝ ܘܰܐܟ݂ܽܘܠܳܝܗ݈ܝ 2:822 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 63066-100913 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No Third Masculine Singular
ܘܢܡܪ ܘܢܰܡܰܪ 2:12339 ܡܪ Verb bitter, bitter, grieve 297 130 63066-100914 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 63066-100915 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܟܪܣܟ ܟ݁ܰܪܣܳܟ݂ 2:10669 ܟܪܣ Noun belly, womb 228 106 63066-100916 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 63066-100917 - - - - - - No - - -
ܒܦܘܡܟ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡܳܟ݂ 2:16464 ܦܘܡܐ Noun mouth, edge 437 171 63066-100918 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-100919 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-100920 - - - - - - No - - -
ܕܒܫܐ ܕ݁ܶܒ݂ܫܳܐ 2:4169 ܕܒܫ Noun honey 83 52 63066-100921 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.