<-- Matthew 4:23 | Matthew 4:25 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 4:24

Matthew 4:24 - ܘܶܐܫܬ݁ܡܰܥ ܛܶܒ݁ܶܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܒ݁ܺܝܫ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܺܝܨܺܝܢ ܒ݁ܬ݂ܰܫܢܺܝܩܶܐ ܘܕ݂ܰܝܘܳܢܶܐ ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܐܶܓ݁ܳܪܶܐ ܘܰܡܫܰܪܰܝܳܐ ܘܰܐܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And his fame was heard in all Suria; and they brought to him all those who were grievously affected with various diseases, and those who were pressed down by strong pains, and demoniacs, and lunatics, and the paralysed; and he healed them.

(Murdock) And his fame spread through all Syria. And they brought to him all them that were very sick with diverse diseases, and them that were afflicted with pains, and demoniacs, and lunatics and paralytics; and he healed them.

(Lamsa) And his fame was heard throughout Syria; so they brought to him all who were badly afflicted with divers sickness, and those who were tormented with pains, and the insane, and the epileptics, and the cripples; and he healed them.

(KJV) And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܫܬܡܥ ܘܶܐܫܬ݁ܡܰܥ 2:21724 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62040-04240 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܛܒܗ ܛܶܒ݁ܶܗ 2:7927 ܛܒ Noun fame, rumour, report 166 84 62040-04241 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܒܟܠܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ 2:10008 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-04242 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܣܘܪܝܐ ܣܽܘܪܺܝܰܐ 2:14168 ܣܘܪܝܐ Proper Noun Syria 371 149 62040-04243 - - - - - - No - - -
ܘܩܪܒܘ ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ 2:18979 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62040-04244 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62040-04245 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-04246 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62040-04247 - Common Plural - - - No - - -
ܕܒܝܫ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ 2:2297 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62040-04248 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܒܝܫ ܒ݁ܺܝܫ 2:2286 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62040-04249 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܥܒܝܕܝܢ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ 2:14998 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62040-042410 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܟܘܪܗܢܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܶܐ 2:10508 ܟܪܗ Noun sickness, infirmity, ailment, disease 211 101 62040-042411 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܫܚܠܦܐ ܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ 2:7204 ܚܠܦ Participle Adjective different, diverse, various 305 133 62040-042412 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܠܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ 2:675 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62040-042413 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܠܝܨܝܢ ܕ݁ܰܐܠܺܝܨܺܝܢ 2:1038 ܐܠܨ Verb urge, constrain 18 23 62040-042414 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܬܫܢܝܩܐ ܒ݁ܬ݂ܰܫܢܺܝܩܶܐ 2:21979 ܫܢܩ Noun torment 622 243 62040-042415 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܝܘܢܐ ܘܕ݂ܰܝܘܳܢܶܐ 2:4376 ܕܝܘܐ Adjective possessed, demoniac 89 54 62040-042416 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܒܪ ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ 2:3289 ܒܪ Noun son 53 40 62040-042417 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܓܪܐ ܐܶܓ݁ܳܪܶܐ 2:204 ܐܓܪܐ Noun roof, housetop 3 14 62040-042418 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܫܪܝܐ ܘܰܡܫܰܪܰܝܳܐ 2:22302 ܫܪܐ Participle Adjective sick, paralytic 309 134 62040-042419 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܣܝ ܘܰܐܣܺܝ 2:1596 ܐܣܐ Verb heal 22 25 62040-042420 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-042421 Third Masculine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.