<-- Matthew 3:12 | Matthew 3:14 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 3:13

Matthew 3:13 - ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܠܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܢܶܥܡܰܕ݂ ܡܶܢܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) Then came Jeshu from Galila unto Jurdan to Juchanan to be baptized of him.

(Murdock) Then came Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized by him.

(Lamsa) Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John, to be baptized by him.

(KJV) Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62040-03130 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܶܬ݂ܳܐ 2:2076 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-03131 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62040-03132 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-03133 - - - - - - No - - -
ܓܠܝܠܐ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ 2:3831 ܓܠܝܠܐ Proper Noun Galilee 71 48 62040-03134 - - - - - - No - - -
ܠܝܘܪܕܢܢ ܠܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ 2:9059 ܝܘܪܕܢܢ Proper Noun Jordan 190 93 62040-03135 - - - - - - No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62040-03136 - - - - - - No - - -
ܝܘܚܢܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ 2:8953 ܝܘܚܢܢ Proper Noun John 189 92 62040-03137 - - - - - - No - - -
ܕܢܥܡܕ ܕ݁ܢܶܥܡܰܕ݂ 2:15848 ܥܡܕ Verb baptized, baptize, sink 416 164 62040-03138 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢܗ ܡܶܢܶܗ 2:12183 ܡܢ Particle from 281 125 62040-03139 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.