<-- Matthew 24:29 | Matthew 24:31 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 24:30

Matthew 24:30 - ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܢܺܝܫܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܰܪܩܕ݂ܳܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܥܢܳܢܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝܠܳܐ ܘܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܀

Translations

(Etheridge) And then shall be seen the standard of the Son of man in heaven, and then all the generations of the earth[Or, tribes of the land.] shall wail, and they shall see the Son of man coming upon the clouds of heaven, with great power and glory.

(Murdock) And then will be seen the signal of the Son of man in heaven: and then will all the tribes of the earth mourn, when they see the Son of man coming on the clouds of heaven, with power and great glory.

(Lamsa) Then the sign of the Son of man will appear in the sky; and then all the generations of the earth will mourn, and they will see the Son of man coming on the clouds of the sky, with an army and great glory.

(KJV) And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܝܕܝܢ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4408 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62040-24300 - - - - - - No - - -
ܢܬܚܙܐ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ 2:6718 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62040-24301 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܢܝܫܗ ܢܺܝܫܶܗ 2:13054 ܢܝܫ Noun sign, mark, banner 339 140 62040-24302 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܒܪܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ 2:3266 ܒܪ Noun son 53 40 62040-24303 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܢܫܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1444 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62040-24304 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܒܫܡܝܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21646 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62040-24305 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܘܗܝܕܝܢ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4408 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62040-24306 - - - - - - No - - -
ܢܪܩܕܢ ܢܰܪܩܕ݂ܳܢ 2:20266 ܪܩܕ Verb dance, mourn 549 211 62040-24307 Third Feminine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܟܠܗܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ 2:10083 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-24308 - Masculine - - - - No Third Feminine Plural
ܫܪܒܬܐ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ 2:22440 ܫܪܒ Noun generation, tribe, family, stock, line 597 230 62040-24309 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܪܥܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ 2:1991 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62040-243010 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܚܙܘܢ ܘܢܶܚܙܽܘܢ 2:6668 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62040-243011 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܒܪܗ ܠܰܒ݂ܪܶܗ 2:3308 ܒܪ Noun son 53 40 62040-243012 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܢܫܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1444 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62040-243013 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܬܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ 2:2093 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-243014 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62040-243015 - - - - - - No - - -
ܥܢܢܝ ܥܢܳܢܰܝ 2:16027 ܥܢܢܐ Noun cloud 420 166 62040-243016 - Feminine Plural Construct - - No - - -
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21653 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62040-243017 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62040-243018 - - - - - - No - - -
ܚܝܠܐ ܚܰܝܠܳܐ 2:7043 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 62040-243019 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܘܒܚܐ ܘܫܽܘܒ݂ܚܳܐ 2:20917 ܫܒܚ Noun glory, glorification, praise 563 217 62040-243020 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ 2:13928 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62040-243021 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.