<-- Matthew 22:2 | Matthew 22:4 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 22:3

Matthew 22:3 - ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܶܩܪܽܘܢ ܠܰܡܙܰܡܢܶܐ ܠܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܨܒ݂ܰܘ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) and he sent his servants to call the invited ones to the feast, but they were not willing to come.

(Murdock) And he sent his servants to call those that had been invited, to the feast: and they would not come.

(Lamsa) And he sent his servants to call those who were invited to the marriage-feast, but they would not come.

(KJV) And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܫܕܪ ܘܫܰܕ݁ܰܪ 2:20746 ܫܕܪ Verb send 561 216 62040-22030 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܠܥܒܕܘܗܝ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ 2:15032 ܥܒܕ Noun servant 397 157 62040-22031 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܢܩܪܘܢ ܕ݁ܢܶܩܪܽܘܢ 2:18842 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62040-22032 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܡܙܡܢܐ ܠܰܡܙܰܡܢܶܐ 2:5791 ܙܡܢ Participle Adjective guest 262 118 62040-22033 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܡܫܬܘܬܐ ܠܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:22508 ܫܬܐ Noun festivity, feast, symposium 310 134 62040-22034 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-22035 - - - - - - No - - -
ܨܒܘ ܨܒ݂ܰܘ 2:17506 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62040-22036 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܡܐܬܐ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ 2:2153 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-22037 - - - - Infinitive PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.