<-- Mark 2:3 | Mark 2:5 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 2:4

Mark 2:4 - ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܠܡܶܬ݂ܩܰܪܳܒ݂ܽܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܠܶܩܘ ܠܗܽܘܢ ܠܶܐܓ݁ܳܪܳܐ ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܬ݁ܰܛܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܬ݂ܰܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܫܰܒ݁ܽܘܗ ܥܰܪܣܳܐ ܕ݁ܰܪܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܗ ܡܫܰܪܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And when they could not approach him for the crowd, they ascended to the roof, and took the covering from the place where Jeshu was, and let down the couch on which the paralytic lay.

(Murdock) And as they could not come near him on account of the crowd, they ascended to the roof, and removed the covering of the place where Jesus was, and let down the bed on which the paralytic lay.

(Lamsa) But as they were unable to come near him because of the crowd, they went up to the roof and uncovered it over the place where Jesus was; and they lowered the quilt-bed in which the paralyzed man lay.

(KJV) And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܕܠܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ 2:10869 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-02040 - - - - - - No - - -
ܐܫܟܚܘ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ 2:21194 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62041-02041 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܡܶܬ݂ܩܰܪܳܒ݂ܽܘ 2:18984 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62041-02042 - - - - Infinitive ETHPAEL No - - -
ܠܘܬܗ ܠܘܳܬ݂ܶܗ 2:11137 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62041-02043 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62041-02044 - - - - - - No - - -
ܟܢܫܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ 2:10318 ܟܢܫ Noun gathering, multitude, council, assembly, crowd 219 103 62041-02045 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܠܩܘ ܣܠܶܩܘ 2:14500 ܣܠܩ Verb go up, ascend, ascend 379 152 62041-02046 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62041-02047 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܠܐܓܪܐ ܠܶܐܓ݁ܳܪܳܐ 2:206 ܐܓܪܐ Noun roof, housetop 3 14 62041-02048 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܪܝܡܘ ܘܰܐܪܺܝܡܘ 2:19710 ܪܡ Verb high, exalt 534 205 62041-02049 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܬܛܠܝܠܐ ܬ݁ܰܛܠܺܝܠܳܐ 2:8192 ܛܠ Noun roof, rafter 610 237 62041-020410 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܬܪ ܕ݁ܰܐܬ݂ܰܪ 2:2206 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62041-020411 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62041-020412 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62041-020413 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62041-020414 - - - - - - No - - -
ܘܫܒܘܗ ܘܫܰܒ݁ܽܘܗ 2:20453 ܫܒ Verb down, descend 555 213 62041-020415 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Feminine Singular
ܥܪܣܐ ܥܰܪܣܳܐ 2:16232 ܥܪܣܐ Noun bed, pallet, bier 429 168 62041-020416 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܪܡܐ ܕ݁ܰܪܡܶܐ 2:20036 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 62041-020417 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62041-020418 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62041-020419 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܡܫܪܝܐ ܡܫܰܪܝܳܐ 2:22304 ܫܪܐ Participle Adjective sick, paralytic 309 134 62041-020420 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.