<-- Mark 11:12 | Mark 11:14 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 11:13

Mark 11:13 - ܘܰܚܙܳܐ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܛܰܪܦ݂ܶܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܗ ܕ݁ܶܐܢ ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܳܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܳܗ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܛܰܪܦ݂ܶܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܢܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And he saw a certain fig-tree from afar which had leaves on it, and he came to it, if he might find upon it somewhat; but when he came, he found on it only the leaves, for the time was not for figs (to have been ingathered).

(Murdock) and he saw a fig-tree at a distance, on which were leaves, and he came to it, if he could find somewhat on it. And when he had come, he found on it only leaves; for the time of figs had not arrived.

(Lamsa) And he saw a fig tree in the distance, which had leaves on it. So he came to it to see if he could find anything on it; and when he came he found nothing on it except leaves; for it was not yet time for the figs.

(KJV) And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find any thing thereon: and when he came to it, he found nothing but leaves; for the time of figs was not yet.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܙܐ ܘܰܚܙܳܐ 2:6641 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62041-11130 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܬܬܐ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ 2:22595 ܬܬܐ Noun fig, fig tree 603 233 62041-11131 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62041-11132 - Feminine - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62041-11133 - - - - - - No - - -
ܪܘܚܩܐ ܪܽܘܚܩܳܐ 2:19871 ܪܚܩ Noun far place, place, afar 534 204 62041-11134 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62041-11135 - - - - - - No - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62041-11136 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܛܪܦܐ ܛܰܪܦ݂ܶܐ 2:8424 ܛܪܦ Noun leaf 183 90 62041-11137 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ 2:2132 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62041-11138 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܘܬܗ ܠܘܳܬ݂ܳܗ 2:11138 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62041-11139 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܕܐܢ ܕ݁ܶܐܢ 2:1361 ܐܢ Particle if 20 24 62041-111310 - - - - - - No - - -
ܢܫܟܚ ܢܶܫܟ݁ܰܚ 2:21266 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62041-111311 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62041-111312 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62041-111313 - Common - - - - No - - -
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62041-111314 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܶܬ݂ܳܐ 2:2076 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62041-111315 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-111316 - - - - - - No - - -
ܐܫܟܚ ܐܶܫܟ݁ܰܚ 2:21191 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62041-111317 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62041-111318 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62041-111319 - - - - - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62041-111320 - - - - - - No - - -
ܛܪܦܐ ܛܰܪܦ݂ܶܐ 2:8424 ܛܪܦ Noun leaf 183 90 62041-111321 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܙܒܢܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5503 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62041-111322 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62041-111323 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-111324 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62041-111325 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62041-111326 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܬܐܢܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܢܶܐ 2:22591 ܬܬܐ Noun fig, fig tree 603 233 62041-111327 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.