<-- Luke 9:32 | Luke 9:34 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 9:33

Luke 9:33 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܦ݂ܪܰܫ ܡܶܢܶܗ ܐܶܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܪܰܒ݁ܺܝ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ݈ܽܘ ܠܰܢ ܕ݁ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܘܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܡܰܛܠܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܘܰܠܡܽܘܫܶܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܠܺܐܠܺܝܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܀

Translations

(Etheridge) And when they began to depart from him, Shemun said to Jeshu, Rabi, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; for thee one, and for Musha one, and for Elia one. But he knew not what he said.

(Murdock) And when they began t to retire from him, Simon said to Jesus: Rabbi, it is delightful for us to be here. And let us make here three booths, one for thee, and one for Moses, and one for Elijah. But he knew not what he said.

(Lamsa) And when they began to leave him, Simon said to Jesus, Teacher, it is better for us to remain here; and let us make three shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah; but he did not know what he was saying.

(KJV) And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias: not knowing what he said.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-09330 - - - - - - No - - -
ܫܪܝܘ ܫܰܪܺܝܘ 2:22393 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62042-09331 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܠܡܦܪܫ ܠܡܶܦ݂ܪܰܫ 2:17301 ܦܪܫ Verb separate, appoint 465 180 62042-09332 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܡܢܗ ܡܶܢܶܗ 2:12183 ܡܢ Particle from 281 125 62042-09333 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-09334 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܫܡܥܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ 2:21803 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62042-09335 - - - - - - No - - -
ܠܝܫܘܥ ܠܝܶܫܽܘܥ 2:9574 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62042-09336 - - - - - - No - - -
ܪܒܝ ܪܰܒ݁ܺܝ 2:19249 ܪܒ Noun rabbi, master 526 200 62042-09337 - Masculine Singular - - - No - - -
ܫܦܝܪ ܫܰܦ݁ܺܝܪ 2:22088 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62042-09338 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-09339 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62042-093310 - - - - - - No First Common Plural
ܕܗܪܟܐ ܕ݁ܗܳܪܟ݁ܳܐ 2:5370 ܗܪܟܐ Particle here, hence 106 61 62042-093311 - - - - - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5138 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-093312 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܢܥܒܕ ܘܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ 2:14928 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62042-093313 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܬܠܬ ܬ݁ܠܳܬ݂ 2:22834 ܬܠܬ Numeral three 614 239 62042-093314 - Feminine - - - - No - - -
ܡܛܠܝܢ ܡܰܛܠܺܝܢ 2:8188 ܛܠ Noun booth, tabernacle, shade, shed 267 120 62042-093315 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62042-093316 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62042-093317 - Feminine - - - - No - - -
ܘܠܡܘܫܐ ܘܰܠܡܽܘܫܶܐ 2:11438 ܡܘܫܐ Proper Noun Moses 260 118 62042-093318 - - - - - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62042-093319 - Feminine - - - - No - - -
ܘܠܐܠܝܐ ܘܠܺܐܠܺܝܳܐ 2:954 ܐܠܝܐ Proper Noun Elijah 17 22 62042-093320 - - - - - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62042-093321 - Feminine - - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-093322 - - - - - - No - - -
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:8686 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62042-093323 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-093324 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62042-093325 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-093326 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.