<-- Luke 8:46 | Luke 8:48 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 8:47

Luke 8:47 - ܗܳܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܬ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܛܥܳܬ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܰܬ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܣܶܓ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܥܺܝܢ ܥܰܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And she, the woman, when she saw that she was not hid, came trembling and fell (and) worshipped him. And she told before all the people [In the eye of all the people.] for what cause she had touched him, and how at once she had been healed.

(Murdock) And the woman, when she saw that she had not escaped his notice, came trembling, and fell down and worshipped him. And in the presence of all the people, she declared for what cause she had touched him, and that she was instantly healed.

(Lamsa) When the woman saw that she could not deceive him, she came trembling, and fell down and worshipped him; and she said in the presence of all the people for what purpose she had touched him, and how she was healed immediately.

(KJV) And when the woman saw that she was not hid, she came trembling, and falling down before him, she declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-08470 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-08471 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܬܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1493 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62042-08472 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-08473 - - - - - - No - - -
ܚܙܬ ܚܙܳܬ݂ 2:6700 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62042-08474 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-08475 - - - - - - No - - -
ܛܥܬܗ ܛܥܳܬ݂ܶܗ 2:8309 ܛܥܐ Verb wander, err, forget, deceive, astray, astray, delude 178 88 62042-08476 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܐܬܬ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ 2:2091 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62042-08477 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-08478 - - - - - - No - - -
ܪܬܝܬܐ ܪܰܬ݁ܺܝܬ݂ܳܐ 2:20322 ܪܬ Verb tremble 552 212 62042-08479 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܢܦܠܬ ܘܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ 2:13287 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62042-084710 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܣܓܕܬ ܣܶܓ݂ܕ݁ܰܬ݂ 2:13964 ܣܓܕ Verb worship, homage 360 146 62042-084711 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62042-084712 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܐܡܪܬ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ 2:1303 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-084713 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܥܝܢ ܠܥܺܝܢ 2:15527 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62042-084714 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62042-084715 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܶܗ 2:10079 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62042-084716 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62042-084717 - - - - - - No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62042-084718 - Feminine Singular - - - No - - -
ܥܠܬܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ 2:15669 ܥܠ Noun cause, occasion 416 164 62042-084719 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܪܒܬ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ 2:19011 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62042-084720 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܝܟܢܐ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:640 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62042-084721 - - - Emphatic - - No - - -
ܡܚܕܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ 2:6254 ܚܕ Particle immediately, at once 263 119 62042-084722 - - - - - - No - - -
ܐܬܐܣܝܬ ܐܶܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ 2:1585 ܐܣܐ Verb heal 22 25 62042-084723 Third Feminine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.