<-- Luke 13:10 | Luke 13:12 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 13:11

Luke 13:11 - ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܳܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܳܐ ܫܢܺܝܢ ܬ݁ܡܳܢܰܥܶܣܪܶܐ ܘܰܟ݂ܦ݂ܺܝܦ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܫܶܛ ܠܰܓ݂ܡܳܪ ܀

Translations

(Etheridge) a woman was there who had a spirit of infirmity eighteen years; and she was bowed down, and could not be straight at all.

(Murdock) a woman was there who had had a spirit of infirmity eighteen years; and she was bent over, and could not straighten herself at all.

(Lamsa) There was there a woman who was afflicted with rheumatism for eighteen years; and was bent down and could never straighten herself at all.

(KJV) And, behold, there was a woman which had a spirit of infirmity eighteen years, and was bowed together, and could in no wise lift up herself.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62042-13110 - - - - - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-13111 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62042-13112 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܬܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1493 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62042-13113 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62042-13114 - - - - - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-13115 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62042-13116 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:19663 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62042-13117 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܘܪܗܢܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܳܐ 2:10510 ܟܪܗ Noun sickness, infirmity, ailment, disease 211 101 62042-13118 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܢܝܢ ܫܢܺܝܢ 2:22003 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 62042-13119 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܬܡܢܥܣܪܐ ܬ݁ܡܳܢܰܥܶܣܪܶܐ 2:16075 ܬܡܢܐ Numeral eighteen 615 240 62042-131110 - Feminine - - - - No - - -
ܘܟܦܝܦܐ ܘܰܟ݂ܦ݂ܺܝܦ݂ܳܐ 2:10420 ܟܦ Verb bend, bow, incline 222 104 62042-131111 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗܘܳܬ݂ 2:5108 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-131112 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-131113 - - - - - - No - - -
ܡܫܟܚܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ 2:21257 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62042-131114 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-131115 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܬܬܦܫܛ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܫܶܛ 2:17345 ܦܫܛ Verb stretch out, straight 467 181 62042-131116 Third Feminine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܓܡܪ ܠܰܓ݂ܡܳܪ 2:3902 ܓܡܪ Noun perfection 73 48 62042-131117 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.