<-- Jude 1:18 | Jude 1:20 -->

Analysis of Peshitta verse Jude 1:19

Jude 1:19 - ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܦ݂ܰܪܫܺܝܢ ܢܰܦ݂ܫܳܢܳܝܶܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) These are they who separate;-animals, in whom the Spirit is not.

(Murdock) These are they that separate [themselves], sensual persons, not having the Spirit.

(Lamsa) These are those who prefer to associate with selfish people because they do not have the Spirit in them.

(KJV) These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63065-01190 - Common Plural - - - No - - -
ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:727 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63065-01191 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63065-01192 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܦܪܫܝܢ ܕ݁ܰܡܦ݂ܰܪܫܺܝܢ 2:17287 ܦܪܫ Verb separate, appoint 465 180 63065-01193 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܢܦܫܢܝܐ ܢܰܦ݂ܫܳܢܳܝܶܐ 2:13500 ܢܦܫ Adjective natural 347 142 63065-01194 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܪܘܚܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:19645 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 63065-01195 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܠܝܬ ܠܰܝܬ݁ 2:757 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 63065-01196 - - - - - - No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 63065-01197 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.