<-- John 8:35 | John 8:37 -->

Analysis of Peshitta verse John 8:36

John 8:36 - ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܢܚܰܪܰܪܟ݂ܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܚܺܐܪܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) If He therefore, the Son, shall liberate you, truly shall you be sons of freedom.

(Murdock) If therefore the Son shall make you free, ye will really be free men.

(Lamsa) If therefore, the Son shall make you free, you shall truly become free.

(KJV) If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62043-08360 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-08361 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62043-08362 - - - - - - No - - -
ܕܒܪܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3265 ܒܪ Noun son 53 40 62043-08363 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܚܪܪܟܘܢ ܢܚܰܪܰܪܟ݂ܽܘܢ 2:6015 ܚܪ Verb free 159 82 62043-08364 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No Second Masculine Plural
ܫܪܝܪܐܝܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:22281 ܫܪ Adverb (ending with AiYT) truly 598 231 62043-08365 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ 2:5143 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-08366 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܢܝ ܒ݁ܢܰܝ 2:3230 ܒܪ Noun son 53 40 62043-08367 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܚܐܪܐ ܚܺܐܪܶܐ 2:5993 ܚܪ Adjective free, noble, freedman 122 68 62043-08368 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.