<-- John 18:19 | John 18:21 -->

Analysis of Peshitta verse John 18:20

John 18:20 - ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢܳܐ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܐܰܠܦ݂ܶܬ݂ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܺܝܢ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܛܽܘܫܝܳܐ ܠܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And Jeshu said to him, I openly discoursed with the people, and, at all time, taught in the synagogue and in the temple, where all the Jihudoyee assemble. And nothing in secret have I spoken.

(Murdock) And Jesus said to him: I have discoursed openly with the people, and have at all times taught in the synagogue and in the temple, where all the Jews assemble; and I have uttered nothing in private.

(Lamsa) Jesus said to him, I have spoken openly to the people, and I have always taught in the synagogue and in the temple, where all Jews assemble; and I have spoken nothing secretly.

(KJV) Jesus answered him, I spake openly to the world; I ever taught in the synagogue, and in the temple, whither the Jews always resort; and in secret have I said nothing.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-18200 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62043-18201 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62043-18202 - - - - - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-18203 First Common Singular - - - No - - -
ܥܝܢ ܥܺܝܢ 2:15548 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62043-18204 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܒܓܠܐ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ 2:3772 ܓܠܐ Verb reveal, manifest 69 47 62043-18205 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܡܠܠܬ ܡܰܠܠܶܬ݂ 2:12053 ܡܠ Verb speak 273 122 62043-18206 First Common Singular - Perfect PAEL No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62043-18207 - - - - - - No - - -
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62043-18208 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ 2:5498 ܟܠ Idiom always 216 102 62043-18209 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܠܦܬ ܐܰܠܦ݂ܶܬ݂ 2:9181 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62043-182010 First Common Singular - Perfect PAEL No - - -
ܒܟܢܘܫܬܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ 2:10229 ܟܢܫ Noun synagogue, council 218 103 62043-182011 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܗܝܟܠܐ ܘܰܒ݂ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ 2:5177 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 62043-182012 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ 2:629 ܐܝܟܐ Particle where 13 18 62043-182013 - - - - - - No - - -
ܕܟܠܗܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10029 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62043-182014 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62043-182015 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܬܟܢܫܝܢ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܺܝܢ 2:10291 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62043-182016 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܘܡܕܡ ܘܡܶܕ݁ܶܡ 2:11411 ܡܕܡ Noun something 253 116 62043-182017 - Common - - - - No - - -
ܒܛܘܫܝܐ ܒ݁ܛܽܘܫܝܳܐ 2:8436 ܛܫܐ Noun secretly 171 86 62043-182018 - - - Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-182019 - - - - - - No - - -
ܡܠܠܬ ܡܰܠܠܶܬ݂ 2:12053 ܡܠ Verb speak 273 122 62043-182020 First Common Singular - Perfect PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.