<-- James 3:5 | James 3:7 -->

Analysis of Peshitta verse James 3:6

James 3:6 - ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܗ݈ܘ ܘܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܘܗܽܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܢ ܡܟ݂ܰܬ݁ܶܡ ܠܶܗ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܰܢ ܘܡܰܘܩܶܕ݂ ܝܽܘܒ݁ܳܠܶܐ ܕ݁ܫܰܪܒ݂ܳܬ݂ܰܢ ܕ݁ܪܳܗܛܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܺܝܓ݂ܠܶܐ ܘܝܳܩܶܕ݂ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) and the tongue is a fire, a world of sin, like a forest is the tongue itself among our members; it defileth all of our body, and burneth the course of our generations which run (forward) as a wheel, and kindleth also itself with fire.

(Murdock) Now the tongue is a fire, and the world of sin is like a forest. And this tongue, which is one among our members, marreth our whole body; and it inflameth the series of our generations that roll on like a wheel; and it is itself on fire.

(Lamsa) The tongue is a fire, and the sinful world like a forest: that very tongue, while it is among our members, can defile our whole body, and set on fire the records of our race which have rolled down from the beginning: and in the end it is consumed by fire.

(KJV) And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܫܢܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ 2:11308 ܠܫܢ Noun tongue, language 245 113 62059-03060 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܘܪܐ ܢܽܘܪܳܐ 2:12893 ܢܘܪ Noun fire 334 139 62059-03061 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62059-03062 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܥܠܡܐ ܘܥܳܠܡܳܐ 2:15751 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62059-03063 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܛܝܬܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ 2:6838 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62059-03064 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62059-03065 - - - - - - No - - -
ܥܒܐ ܥܳܒ݂ܳܐ 2:14861 ܥܒܐ Noun forest, wood, jungle, thicket 395 157 62059-03066 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62059-03067 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܗܘ ܘܗܽܘ 2:5015 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62059-03068 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܠܫܢܐ ܠܶܫܳܢܳܐ 2:11315 ܠܫܢ Noun tongue, language 245 113 62059-03069 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62059-030610 - - - - - - No - - -
ܐܝܬܘܗܝ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:724 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62059-030611 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܗܕܡܝܢ ܒ݁ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܢ 2:4969 ܗܕܡܐ Noun member, limb 100 59 62059-030612 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Plural
ܡܟܬܡ ܡܟ݂ܰܬ݁ܶܡ 2:10780 ܟܬܡ Verb defile 231 107 62059-030613 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62059-030614 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܟܠܗ ܠܟ݂ܽܠܶܗ 2:10099 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62059-030615 - Masculine - - - - No Third Masculine Singular
ܦܓܪܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܰܢ 2:16428 ܦܓܪ Noun body 434 170 62059-030616 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܘܡܘܩܕ ܘܡܰܘܩܶܕ݂ 2:9427 ܝܩܕ Verb burn, set 195 96 62059-030617 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܝܘܒܠܐ ܝܽܘܒ݁ܳܠܶܐ 2:8508 ܝܒܠ Noun progeny, course, succession 189 92 62059-030618 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܫܪܒܬܢ ܕ݁ܫܰܪܒ݂ܳܬ݂ܰܢ 2:22432 ܫܪܒ Noun generation, tribe, family, stock, line 597 230 62059-030619 - Feminine Plural Emphatic - - No First Common Plural
ܕܪܗܛܝܢ ܕ݁ܪܳܗܛܺܝܢ 2:19566 ܪܗܛ Verb run 531 203 62059-030620 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62059-030621 - - - - - - No - - -
ܓܝܓܠܐ ܓ݁ܺܝܓ݂ܠܶܐ 2:3708 ܓܓܠ Noun wheel, cycle 68 47 62059-030622 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܝܩܕ ܘܝܳܩܶܕ݂ 2:9425 ܝܩܕ Verb burn, set 195 96 62059-030623 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62059-030624 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62059-030625 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܒܢܘܪܐ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ 2:12885 ܢܘܪ Noun fire 334 139 62059-030626 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.