<-- Hebrews 9:6 | Hebrews 9:8 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 9:7

Hebrews 9:7 - ܠܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢܶܗ ܚܕ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܒ݁ܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܳܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܪܰܒ݁ܟ݁ܽܘܡ̈̈ܪܶܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܩܰܪܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܰܚܠܳܦ݂ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) but into the tabernacle which was within, one day in the year, alone, entered the high priest, with that blood which he offered for himself and the sins of the people.

(Murdock) But into the interior tabernacle, once a year only, the high priest entered, with the blood which he offered for himself and for the sins of the people.

(Lamsa) But into the inner tabernacle, the high priest entered alone, once every year, with the blood which he offered for himself, and for the faults of the people.

(KJV) But into the second went the high priest alone once every year, not without blood, which he offered for himself, and for the errors of the people:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܡܫܟܢܐ ܠܡܰܫܟ݁ܢܳܐ 2:21301 ܫܟܢ Noun tabernacle, habitation, tent 307 133 62058-09070 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62058-09071 - - - - - - No - - -
ܕܠܓܘ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܘ 2:3593 ܓܘ Particle in, within 62 45 62058-09072 - - - - - - No - - -
ܡܢܗ ܡܶܢܶܗ 2:12183 ܡܢ Particle from 281 125 62058-09073 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62058-09074 - Feminine - - - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-09075 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܒܫܢܬܐ ܒ݁ܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:21988 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 62058-09076 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:11150 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62058-09077 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܥܐܠ ܥܳܐܶܠ 2:15634 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62058-09078 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-09079 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܪܒܟܘܡܪܐ ܪܰܒ݁ܟ݁ܽܘܡ̈̈ܪܶܐ 2:9868 ܪܒ Noun priest 526 200 62058-090710 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܕܡܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ 2:4670 ܕܡ Noun blood 93 56 62058-090711 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-090712 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܩܪܒ ܕ݁ܰܡܩܰܪܶܒ݂ 2:18946 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62058-090713 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-090714 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܚܠܦ ܚܠܳܦ݂ 2:7196 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62058-090715 - - - - - - No - - -
ܢܦܫܗ ܢܰܦ݂ܫܶܗ 2:13485 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62058-090716 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܚܠܦ ܘܰܚܠܳܦ݂ 2:7194 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62058-090717 - - - - - - No - - -
ܣܟܠܘܬܗ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܶܗ 2:14406 ܣܟܠ Noun foolishness, transgression, error, trespass, wrong-doing, sin 377 151 62058-090718 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܥܡܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ 2:15802 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62058-090719 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.