<-- Hebrews 11:3 | Hebrews 11:5 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 11:4

Hebrews 11:4 - ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܪܶܒ݂ ܗܳܒ݂ܶܝܠ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܳܐ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܕ݁ܩܳܐܝܶܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ ܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܳܐ ܗ݈ܘ ܘܰܣܗܶܕ݂ ܥܰܠ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܝܺܝܬ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܀

Translations

(Etheridge) By faith Habel offered a sacrifice which was far better than that of Koen unto Aloha; and because of it there is respecting him a testimony that he was righteous; and Aloha gave witness concerning his oblation; and on account thereof also while dead he is speaking.

(Murdock) By faith, Abel offered to God a better sacrifice than that of Cain; and on account of it, he is testified of that he was righteous, and God bore testimony to his offering; and in consequence thereof, though dead he yet speaketh.

(Lamsa) It was by faith, Abel offered a more excellent sacrifice to God than Cain, and because of this, he received a testimonial that he was righteous, and God testified to his offering: therefore, even though he is dead, he speaks.

(KJV) By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1186 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62058-11040 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܪܒ ܩܰܪܶܒ݂ 2:19001 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62058-11041 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܗܒܝܠ ܗܳܒ݂ܶܝܠ 2:4944 ܗܒܝܠ Proper Noun Abel 100 58 62058-11042 - - - - - - No - - -
ܕܒܚܬܐ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ 2:4059 ܕܒܚ Noun sacrifice 82 52 62058-11043 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܝܬܪܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܳܐ 2:9716 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62058-11044 Third Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܛܒ ܛܳܒ݂ 2:7940 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62058-11045 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-11046 - - - - - - No - - -
ܕܩܐܝܢ ܕ݁ܩܳܐܝܶܢ 2:17887 ܩܐܝܢ Proper Noun Cain 486 187 62058-11047 - - - - - - No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62058-11048 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܛܠܬܗ ܘܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ 2:11634 ܡܛܠ Particle because 267 120 62058-11049 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܗܘܬ ܗܘܳܬ݂ 2:5108 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-110410 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62058-110411 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܣܗܕܘܬܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:14073 ܣܗܕ Noun testimony 362 147 62058-110412 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܐܢܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܳܐ 2:9874 ܟܢ Adjective upright, just, righteous 202 98 62058-110413 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-110414 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܣܗܕ ܘܰܣܗܶܕ݂ 2:14022 ܣܗܕ Verb witness, testify 362 147 62058-110415 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62058-110416 - - - - - - No - - -
ܩܘܪܒܢܗ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܶܗ 2:18933 ܩܪܒ Noun offering, gift 498 191 62058-110417 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62058-110418 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܛܠܬܗ ܘܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ 2:11633 ܡܛܠ Particle because 267 120 62058-110419 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62058-110420 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62058-110421 - - - - - - No - - -
ܡܝܝܬ ܡܰܝܺܝܬ݂ 2:11505 ܡܬ Adjective dead 269 121 62058-110422 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܡܠܠ ܡܡܰܠܶܠ 2:12055 ܡܠ Verb speak 273 122 62058-110423 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.