<-- Hebrews 10:32 | Hebrews 10:34 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 10:33

Hebrews 10:33 - ܘܕ݂ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܚܶܙܘܳܢܶܐ ܘܳܐܦ݂ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܝܒ݁ܰܪܘ ܀

Translations

(Etheridge) and when ye were made gazing-stocks, and were associated with men who also endured these (things).

(Murdock) and ye were a gazing stock, and also were the associates of persons who endured these things:

(Lamsa) By reproach and trouble, you were made an object of ridicule; and you have also become companions of those men who have also endured these things.

(KJV) Partly, whilst ye were made a gazingstock both by reproaches and afflictions; and partly, whilst ye became companions of them that were so used.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܕܗܘܝܬܘܢ ܘܕ݂ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5111 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-10330 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܚܙܘܢܐ ܚܶܙܘܳܢܶܐ 2:6742 ܚܙܐ Noun vision, spectacle 136 73 62058-10331 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62058-10332 - - - - - - No - - -
ܐܫܬܘܬܦܬܘܢ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ܬ݁ܽܘܢ 2:21035 ܫܘܬܦ Verb partaker 570 220 62058-10333 Second Masculine Plural - Perfect ESHTAPHAL No - - -
ܠܐܢܫܐ ܠܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1470 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62058-10334 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܠܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ 2:5242 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62058-10335 - Common Plural - - - No - - -
ܣܝܒܪܘ ܣܰܝܒ݁ܰܪܘ 2:13853 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62058-10336 Third Masculine Plural - Perfect PAIEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.