<-- Hebrews 10:33 | Hebrews 10:35 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 10:34

Hebrews 10:34 - ܘܟ݂ܶܐܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܘܰܚܛܽܘܦ݂ܝܳܐ ܕ݁ܢܶܟ݂ܣܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܣܰܝܒ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ ܗ݈ܽܘ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܀

Translations

(Etheridge) And it afflicted you on account of them who were bound; and the pillage of your goods with joy ye sustained, as knowing that ye have a possession in heaven, which is better, and passeth not away.

(Murdock) and ye were grieved for those who were imprisoned; and ye cheerfully endured the plundering of your goods, because ye knew that ye had a possession in heaven, superior and not transitory.

(Lamsa) And you had pity on those who were prisoners, and you took the seizure of your property cheerfully, for you know in yourselves that you have a better and a more enduring possession in heaven.

(KJV) For ye had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and an enduring substance.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܐܒ ܘܟ݂ܶܐܒ݂ 2:9744 ܟܐܒ Verb suffer, grieve 201 98 62058-10340 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62058-10341 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62058-10342 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62058-10343 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܣܝܪܝܢ ܕ݁ܰܐܣܺܝܪܺܝܢ 2:1687 ܐܣܪ Verb bind, fasten 25 27 62058-10344 - Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܚܛܘܦܝܐ ܘܰܚܛܽܘܦ݂ܝܳܐ 2:6847 ܚܛܦ Noun extortion, robbery 138 73 62058-10345 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܟܣܝܟܘܢ ܕ݁ܢܶܟ݂ܣܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:13092 ܢܟܣ Noun possession, goods 340 140 62058-10346 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܒܚܕܘܬܐ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:6268 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 62058-10347 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܝܒܪܬܘܢ ܣܰܝܒ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ 2:13857 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62058-10348 Second Masculine Plural - Perfect PAIEL No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62058-10349 - - - - - - No - - -
ܕܝܕܥܝܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25864 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62058-103410 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62058-103411 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62058-103412 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62058-103413 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܩܢܝܢܐ ܩܶܢܝܳܢܳܐ 2:18695 ܩܢܐ Noun possession, goods, property, substance 511 195 62058-103414 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܫܡܝܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21646 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62058-103415 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܝܬܪ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ 2:9715 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62058-103416 Third Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-103417 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-103418 - - - - - - No - - -
ܥܒܪ ܥܳܒ݂ܰܪ 2:15138 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62058-103419 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.