<-- Acts 9:37 | Acts 9:39 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 9:38

Acts 9:38 - ܘܰܫܡܰܥܘ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܠܽܘܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܝܳܘܦ݁ܺܐ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܗ݈ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܕ݁ܢܶܒ݂ܥܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܡܰܐܢ ܠܶܗ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܨܶܐܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And the disciples heard that Shemun was in Lud the city, because it is over against Joppa, and they sent to him two men, who should pray of him not to delay to come among them.

(Murdock) And the disciples heard that Simon was in the city of Lydda, which is near to Joppa; and they sent two men to him, to request of him that he would not delay to come to them.

(Lamsa) And the disciples heard that Simon Peter was in the city of Lyd'da, which is beside Joppa; they sent to him two men, desiring him to come to them without delay.

(KJV) And forasmuch as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him two men, desiring him that he would not delay to come to them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܫܡܥܘ ܘܰܫܡܰܥܘ 2:21738 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62044-09380 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-09381 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܬܠܡܝܕܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ 2:11241 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62044-09382 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܥܘܢ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ 2:21799 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62044-09383 - - - - - - No - - -
ܒܠܘܕ ܒ݁ܠܽܘܕ݂ 2:11067 ܠܘܕ Proper Noun Lydda 237 109 62044-09384 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-09385 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-09386 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-09387 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬܝܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ 2:735 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-09388 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-09389 - - - - - - No - - -
ܓܢܒ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ 2:3934 ܓܒܐ Noun party, side, sect, part 58 44 62044-093810 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܝܘܦܐ ܝܳܘܦ݁ܺܐ 2:9054 ܝܘܦܐ Proper Noun Joppa 190 93 62044-093811 - - - - - - No - - -
ܘܫܕܪܘ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ 2:20749 ܫܕܪ Verb send 561 216 62044-093812 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-093813 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܘܬܗ ܠܘܳܬ݂ܶܗ 2:11137 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-093814 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-093815 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܬܪܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ 2:23023 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62044-093816 - Masculine - - - - No - - -
ܕܢܒܥܘܢ ܕ݁ܢܶܒ݂ܥܽܘܢ 2:3004 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62044-093817 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢܗ ܡܶܢܶܗ 2:12183 ܡܢ Particle from 281 125 62044-093818 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-093819 - - - - - - No - - -
ܬܡܐܢ ܬ݁ܶܡܰܐܢ 2:11350 ܡܐܢ Verb tired, weary, neglect, tedious 247 114 62044-093820 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-093821 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܢܐܬܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ 2:2108 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-093822 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܨܐܕܝܗܘܢ ܨܶܐܕ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:17689 ܨܝܕ Particle near, with, at 477 185 62044-093823 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.