<-- Acts 9:35 | Acts 9:37 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 9:36

Acts 9:36 - ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݁ܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܝܳܘܦ݁ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܗܘܳܐ ܛܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܰܒ݂ܙܶܕ݂ܩܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) BUT there was a certain disciple in Joppa the city, whose name was Tabitha. This was rich in good works and in alms which she had done.

(Murdock) And there was in the city of Joppa, a certain female disciple named Tabitha; [and] she was rich in good works, and in the alms which she did.

(Lamsa) Now there was in the city of Joppa a woman disciple called Tab'i-tha, which means gazelle and interpreted Dorcas; she was rich in good works and in charitable acts.

(KJV) Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas: this woman was full of good works and almsdeeds which she did.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-09360 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-09361 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-09362 - - - - - - No - - -
ܬܠܡܝܕܬܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݁ܬ݁ܳܐ 2:11247 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62044-09363 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-09364 - Feminine - - - - No - - -
ܒܝܘܦܐ ܒ݁ܝܳܘܦ݁ܺܐ 2:9052 ܝܘܦܐ Proper Noun Joppa 190 93 62044-09365 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-09366 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܗ ܕ݁ܰܫܡܳܗ 2:21596 ܫܡ Noun name 583 225 62044-09367 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-09368 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܛܒܝܬܐ ܛܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:8043 ܛܒܝܬܐ Proper Noun Tabitha 166 85 62044-09369 - - - - - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-093610 - Feminine Singular - - - No - - -
ܥܬܝܪܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ 2:16341 ܥܬܪ Adjective rich, wealthy 431 169 62044-093611 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-093612 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܥܒܕܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ 2:15049 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62044-093613 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܛܒܐ ܛܳܒ݂ܶܐ 2:7942 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62044-093614 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܙܕܩܬܐ ܘܰܒ݂ܙܶܕ݂ܩܳܬ݂ܳܐ 2:5598 ܙܕܩ Noun alms, almsgiving, charity 111 63 62044-093615 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܥܒܕܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ 2:14896 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-093616 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-093617 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.