<-- Acts 7:44 | Acts 7:46 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 7:45

Acts 7:45 - ܘܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܰܥܳܠܽܘ ܐܰܥܠܽܘܗ݈ܝ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܽܘܪܬ݁ܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܫܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܝܰܒ݁ܰܠ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And this tabernacle also our fathers bringing brought in with Jeshu to the land which Aloha had given to them, an inheritance from those peoples whom he had expelled from before them, and it was carried until the days of David;

(Murdock) And this same tabernacle, our fathers, with Joshua, actually brought into the land which God gave to them for an inheritance from those nations which he drove out before them; and it was borne about, until the days of David.

(Lamsa) And this very tabernacle, our fathers, together with Joshua, brought into the land which God took away from the peoples whom he drove out before them and gave it to them for an inheritance, and it was handed down until the days of David:

(KJV) Which also our fathers that came after brought in with Jesus into the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers, unto the days of David;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܗ ܘܠܶܗ 2:10833 ܠ Particle to, for 232 107 62044-07450 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܗܢܐ ܠܗܳܢܳܐ 2:5269 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-07451 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܫܟܢܐ ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ 2:21302 ܫܟܢ Noun tabernacle, habitation, tent 307 133 62044-07452 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-07453 - - - - - - No - - -
ܡܥܠܘ ܡܰܥܳܠܽܘ 2:15627 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62044-07454 - - - - Infinitive APHEL No - - -
ܐܥܠܘܗܝ ܐܰܥܠܽܘܗ݈ܝ 2:15588 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62044-07455 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No Third Masculine Singular
ܐܒܗܬܢ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ 2:17 ܐܒ Noun father 2 13 62044-07456 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Plural
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62044-07457 - - - - - - No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9575 ܝܫܘܥ Proper Noun Joshua 198 97 62044-07458 - - - - - - No - - -
ܠܐܪܥܐ ܠܰܐܪܥܳܐ 2:1999 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62044-07459 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܗܒ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ 2:8791 ܝܗܒ Verb give 188 91 62044-074510 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-074511 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-074512 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܘܪܬܢܐ ܝܽܘܪܬ݁ܳܢܳܐ 2:9536 ܝܪܬ Noun hereditary, inheritance, possession 190 93 62044-074513 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-074514 - - - - - - No - - -
ܥܡܡܐ ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15825 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-074515 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-074516 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܫܕܐ ܕ݁ܰܫܕ݂ܳܐ 2:20678 ܫܕܐ Verb throw, cast 560 216 62044-074517 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-074518 - - - - - - No - - -
ܩܕܡܝܗܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ 2:18105 ܩܕܡ Particle before 490 188 62044-074519 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܐܬܝܒܠ ܘܶܐܬ݂ܝܰܒ݁ܰܠ 2:8496 ܝܒܠ Verb conduct, take, lead away, transmitted 185 90 62044-074520 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-074521 - - - - - - No - - -
ܠܝܘܡܘܗܝ ܠܝܰܘܡܰܘܗ݈ܝ 2:9009 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-074522 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܕܘܝܕ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ 2:4227 ܕܘܝܕ Proper Noun David 85 53 62044-074523 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.