<-- Acts 27:4 | Acts 27:6 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 27:5

Acts 27:5 - ܘܰܥܒ݂ܰܪܢ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܩܺܝܠܺܝܩܺܝܰܐ ܘܰܕ݂ܦ݁ܰܡܦ݂ܽܘܠܺܝܰܐ ܘܡܰܛܺܝܢ ܠܡܽܘܪܰܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܽܘܩܺܝܰܐ ܀

Translations

(Etheridge) And we went through the sea of Cilicia and of Pamphulia, and came to Mura, a city of Lukia.

(Murdock) And we passed over the sea of Cilicia and Pamphylia, and arrived at Myra, a city of Lycia.

(Lamsa) And when we had sailed over the sea of Ci-li'cia and Pam-phyl'i-a, we arrived at Myra, a city of Lycia.

(KJV) And when we had sailed over the sea of Cilicia and Pamphylia, we came to Myra, a city of Lycia.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܥܒܪܢ ܘܰܥܒ݂ܰܪܢ 2:15129 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62044-27050 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܝܡܐ ܝܰܡܳܐ 2:9299 ܝܡܐ Noun sea 193 95 62044-27051 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܝܠܝܩܝܐ ܕ݁ܩܺܝܠܺܝܩܺܝܰܐ 2:18578 ܩܝܠܝܩܝܐ Proper Noun Cilicia 504 192 62044-27052 - - - - - - No - - -
ܘܕܦܡܦܘܠܝܐ ܘܰܕ݂ܦ݁ܰܡܦ݂ܽܘܠܺܝܰܐ 2:16798 ܦܡܦܘܠܝܐ Proper Noun Pamphylia 450 175 62044-27053 - - - - - - No - - -
ܘܡܛܝܢ ܘܡܰܛܺܝܢ 2:11605 ܡܛܐ Verb arrive, reach, attain 266 120 62044-27054 First Common Plural - Perfect PAEL No - - -
ܠܡܘܪܐ ܠܡܽܘܪܰܐ 2:11428 ܡܘܪܐ Proper Noun Myra 259 117 62044-27055 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-27056 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܘܩܝܐ ܕ݁ܠܽܘܩܺܝܰܐ 2:11119 ܠܘܩܝܐ Proper Noun Lycia 238 110 62044-27057 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.