<-- Acts 1:22 | Acts 1:24 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 1:23

Acts 1:23 - ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܬ݁ܪܶܝܢ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܒ݁ܰܪܫܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܡܺܝ ܝܽܘܣܛܳܘܣ ܘܰܠܡܰܬ݁ܺܝܰܐ ܀

Translations

(Etheridge) And they set up two: Jauseph, who is called Barshaba, who is surnamed Justus, and Mathia.

(Murdock) And they proposed two, Joseph called Barsabas, whose surname was Justus, and Matthias.

(Lamsa) So they appointed two: Joseph called Bar'sa-bas who was surnamed Justus, and Mat-thi'as.

(KJV) And they appointed two, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܩܝܡܘ ܘܰܐܩܺܝܡܘ 2:18292 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-01230 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܬܪܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ 2:23023 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62044-01231 - Masculine - - - - No - - -
ܠܝܘܣܦ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ 2:9047 ܝܘܣܦ Proper Noun Joseph 190 93 62044-01232 - - - - - - No - - -
ܕܡܬܩܪܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ 2:18838 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-01233 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܒܪܫܒܐ ܒ݁ܰܪܫܰܒ݁ܳܐ 2:3182 ܒܪ‌ܫܒܐ Proper Noun Barsabas 56 40 62044-01234 - - - - - - No - - -
ܕܐܫܬܡܝ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܡܺܝ 2:21623 ܫܡ Denominative name, call 583 225 62044-01235 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܝܘܣܛܘܣ ܝܽܘܣܛܳܘܣ 2:9034 ܝܘܣܛܘܣ Proper Noun Justus 190 93 62044-01236 - - - - - - No - - -
ܘܠܡܬܝܐ ܘܰܠܡܰܬ݁ܺܝܰܐ 2:12557 ܡܬܝܐ Proper Noun Matthias 316 135 62044-01237 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.