<-- Acts 17:4 | Acts 17:6 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 17:5

Acts 17:5 - ܘܰܚܣܰܡܘ ܗ݈ܘܰܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܰܐܩܶܦ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܩܶܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܐܳܟ݂ܠܳܘܣ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܘܕ݂ܰܠܰܚܘ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܘܩܳܡܘ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܺܐܝܰܣܳܘܢ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܢܰܦ݁ܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܢܰܫܠܡܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐܟ݂ܠܳܘܣ ܀

Translations

(Etheridge) And the Jihudoyee envied, and joined to them evil men from the public place of the city, and made a great multitude, and conturbed the city. And they came and stood at the house of Jason, and demanded that they should bring them out from thence and deliver them to the multitude.

(Murdock) But the Jews were indignant, and gathered to themselves evil men from the marketplace of the city, and formed a great mob; and they alarmed the city, and came and assaulted the house of Jason, and sought to draw them from it, and to deliver them up to the mob.

(Lamsa) But the Jews, being jealous, secured a band of bad men from the streets of the city and formed a great mob, who caused disturbances in the city, and who came and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out from it and deliver them to the mob.

(KJV) But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܣܡܘ ܘܰܚܣܰܡܘ 2:7409 ܚܣܡ Verb envy, jealous 151 79 62044-17050 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-17051 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-17052 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܩܦܘ ܘܰܐܩܶܦ݂ܘ 2:13567 ܢܩܦ Verb cleave to, follow, adhere 351 144 62044-17053 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-17054 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1428 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-17055 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܫܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ 2:2289 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62044-17056 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-17057 - - - - - - No - - -
ܫܘܩܐ ܫܽܘܩܶܐ 2:21008 ܫܘܩܐ Noun street, marketplace, square, bazaar 568 219 62044-17058 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܕܝܢܬܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4504 ܕܢ Noun city 252 115 62044-17059 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܥܒܕܘ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ 2:14939 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-170510 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܟܠܘܣ ܐܳܟ݂ܠܳܘܣ 2:874 ܐܟܠܘܣ Noun crowd, multitude 16 21 62044-170511 - Masculine Singular - - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ 2:13928 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62044-170512 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܠܚܘ ܘܕ݂ܰܠܰܚܘ 2:4647 ܕܠܚ Verb trouble, agitate, confuse 92 55 62044-170513 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-170514 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4516 ܕܢ Noun city 252 115 62044-170515 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ 2:2135 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-170516 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܩܡܘ ܘܩܳܡܘ 2:18316 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-170517 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-170518 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-170519 - - - - - - No - - -
ܒܝܬܗ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ 2:2705 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62044-170520 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܝܣܘܢ ܕ݁ܺܐܝܰܣܳܘܢ 2:687 ܐܝܣܘܢ Proper Noun Jason 14 20 62044-170521 - - - - - - No - - -
ܘܒܥܝܢ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ 2:3012 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62044-170522 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-170523 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܢܦܩܘܢ ܕ݁ܢܰܦ݁ܩܽܘܢ 2:13358 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-170524 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-170525 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-170526 - - - - - - No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-170527 - - - - - - No - - -
ܘܢܫܠܡܘܢ ܘܢܰܫܠܡܽܘܢ 2:21506 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62044-170528 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-170529 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܠܐܟܠܘܣ ܠܳܐܟ݂ܠܳܘܣ 2:875 ܐܟܠܘܣ Noun crowd, multitude 16 21 62044-170530 - Masculine Singular - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.