<-- Acts 14:23 | Acts 14:25 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 14:24

Acts 14:24 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ܘ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܦ݁ܺܝܣܺܝܕ݂ܺܝܰܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܦ݁ܰܡܦ݂ܽܘܠܺܝܰܐ ܀

Translations

(Etheridge) And when they had gone through the country of Pisidia, they came to Pamphylia,

(Murdock) And when they had travelled over the region of Pisidia they came to Pamphylia.

(Lamsa) And after they had traveled through the country of Pi-sid'i-a, they came to Pamphyl'i-a.

(KJV) And after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-14240 - - - - - - No - - -
ܐܬܟܪܟܘ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ܘ 2:10612 ܟܪܟ Verb wrap, go around, lead about 226 106 62044-14241 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܐܬܪܐ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ 2:2204 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62044-14242 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܦܝܣܝܕܝܐ ܕ݁ܦ݁ܺܝܣܺܝܕ݂ܺܝܰܐ 2:16625 ܦܝܣܝܕܝܐ Proper Noun Pisidia 444 173 62044-14243 - - - - - - No - - -
ܐܬܘ ܐܶܬ݂ܰܘ 2:2079 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-14244 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-14245 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܠܦܡܦܘܠܝܐ ܠܦ݁ܰܡܦ݂ܽܘܠܺܝܰܐ 2:16799 ܦܡܦܘܠܝܐ Proper Noun Pamphylia 450 175 62044-14246 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.