<-- Acts 14:24 | Acts 14:26 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 14:25

Acts 14:25 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܠܶܠܘ ܒ݁ܦ݁ܶܪܓ݂ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܢܚܶܬ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܺܐܝܛܰܠܺܝܰܐ ܀

Translations

(Etheridge) and when they had preached in the city Perga the word of the Lord, they went down to Atalia,

(Murdock) And when they had spoken the word of the Lord in the city of Perga, they went down to Attalia.

(Lamsa) And when they had preached the word of the LORD in the city of Per'ga, they went down to At-ta'li-a:

(KJV) And when they had preached the word in Perga, they went down into Attalia:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-14250 - - - - - - No - - -
ܡܠܠܘ ܡܰܠܶܠܘ 2:12050 ܡܠ Verb speak 273 122 62044-14251 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܒܦܪܓܐ ܒ݁ܦ݁ܶܪܓ݂ܺܐ 2:17063 ܦܪܓܐ Proper Noun Perga 457 178 62044-14252 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 62044-14253 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62044-14254 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܪܝܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ 2:12375 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62044-14255 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܚܬܘ ܢܚܶܬ݂ܘ 2:12940 ܢܚܬ Verb descend 336 139 62044-14256 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-14257 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܠܐܝܛܠܝܐ ܠܺܐܝܛܰܠܺܝܰܐ 2:615 ܐܝܛܠܝܐ Proper Noun Attalia 13 18 62044-14258 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.