<-- 2Corinthians 4:5 | 2Corinthians 4:7 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 4:6

2Corinthians 4:6 - ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܕ݂ܢܰܚ ܗܽܘ ܕ݁ܢܰܚ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܰܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܢܰܗܰܪ ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For Aloha, who said, Let light arise from darkness, hath arisen in our hearts; that we should be illuminated by the knowledge of the glory of Aloha in the face of Jeshu Meshiha.

(Murdock) Because God, who commanded the light to arise from darkness, hath himself shined in our hearts, that we might be illuminated with the knowledge of the glory of God on the face of Jesus the Messiah.

(Lamsa) For God, who said, Let light shine out of darkness, has shone in our hearts, so that we may be enlightened with the knowledge of the glory of God in the person of Christ.

(KJV) For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-04060 - - - - - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-04061 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-04062 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܡܪ ܕ݁ܶܐܡܰܪ 2:1264 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62047-04063 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62047-04064 - - - - - - No - - -
ܚܫܘܟܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ 2:7836 ܚܫܟ Adjective dark, darkness 161 83 62047-04065 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܘܗܪܐ ܢܽܘܗܪܳܐ 2:12781 ܢܗܪ Noun light 331 137 62047-04066 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܕܢܚ ܢܶܕ݂ܢܰܚ 2:4817 ܕܢܚ Verb rise, shine, rise, dawn 95 57 62047-04067 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-04068 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܢܚ ܕ݁ܢܰܚ 2:4815 ܕܢܚ Verb rise, shine, rise, dawn 95 57 62047-04069 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܠܒܘܬܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܰܢ 2:10928 ܠܒ Noun heart 233 108 62047-040610 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Plural
ܕܢܬܢܗܪ ܕ݁ܢܶܬ݂ܢܰܗܰܪ 2:12747 ܢܗܪ Verb shine, light, explain, light 330 137 62047-040611 First Common Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܒܝܕܥܬܐ ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ 2:8753 ܝܕܥ Noun knowledge 188 91 62047-040612 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܘܒܚܗ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ 2:20913 ܫܒܚ Noun glory, glorification, praise 563 217 62047-040613 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-040614 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܦܪܨܘܦܗ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ 2:17193 ܦܪܨܘܦܐ Noun face, countenance, person, aspect 464 180 62047-040615 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܝܫܘܥ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ 2:9568 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62047-040616 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62047-040617 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.