<-- 2Corinthians 11:8 | 2Corinthians 11:10 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 11:9

2Corinthians 11:9 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܚܣܰܪ ܠܺܝ ܠܳܐ ܝܶܩܪܶܬ݂ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܣܢܺܝܩܽܘܬ݂ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܠܺܝܘ ܐܰܚܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܢܶܛܪܶܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ ܘܢܳܛܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܩܰܪ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And being come among you, I burdened no man of you; for my want the brethren who came from Makedunia supplied: and in every thing have I kept myself, and will keep, that I may not be burdensome to you.

(Murdock) And when I came among you and was needy, I was burdensome to none of you; for the brethren who came from Macedonia, supplied my wants: and in all things I kept myself, and I will keep myself, from being burdensome to you.

(Lamsa) And when I came to you and was in need, I did not burden any of you for my wants were supplied by the brethren who came from Mac-e-do'ni-a : I have taken care of myself in every way and I will so continue to keep myself that I will not be a burden to you.

(KJV) And when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man: for that which was lacking to me the brethren which came from Macedonia supplied: and in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62047-11090 - - - - - - No - - -
ܐܬܝܬ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ 2:2088 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62047-11091 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܨܐܕܝܟܘܢ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:17690 ܨܝܕ Particle near, with, at 477 185 62047-11092 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܚܣܪ ܘܰܚܣܰܪ 2:7463 ܚܣܪ Verb lack, lose 152 80 62047-11093 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62047-11094 - - - - - - No First Common Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-11095 - - - - - - No - - -
ܝܩܪܬ ܝܶܩܪܶܬ݂ 2:9490 ܝܩܪ Verb heavy, precious, honour, heavy 196 97 62047-11096 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-11097 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62047-11098 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܡܢܟܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12189 ܡܢ Particle from 281 125 62047-11099 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܣܢܝܩܘܬܝ ܣܢܺܝܩܽܘܬ݂ܝ 2:14628 ܣܢܩ Noun need, necessity, lack, want 383 153 62047-110910 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62047-110911 - - - - - - No - - -
ܡܠܝܘ ܡܰܠܺܝܘ 2:11798 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62047-110912 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܐܚܐ ܐܰܚܶܐ 2:394 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62047-110913 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܬܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ 2:2096 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62047-110914 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62047-110915 - - - - - - No - - -
ܡܩܕܘܢܝܐ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ 2:12330 ܡܩܕܘܢܝܐ Adjective of Place Macedonian 296 130 62047-110916 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܟܠ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ 2:10041 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62047-110917 - Masculine - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62047-110918 - Common - - - - No - - -
ܢܛܪܬ ܢܶܛܪܶܬ݂ 2:13021 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62047-110919 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܢܦܫܝ ܢܰܦ݂ܫܝ 2:13488 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62047-110920 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܘܢܛܪ ܘܢܳܛܰܪ 2:27330 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62047-110921 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-110922 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-110923 - - - - - - No - - -
ܐܩܪ ܐܺܩܰܪ 2:9482 ܝܩܪ Verb heavy, precious, honour, heavy 196 97 62047-110924 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܥܠܝܟܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15708 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-110925 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.