<-- 2Corinthians 11:7 | 2Corinthians 11:9 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 11:8

2Corinthians 11:8 - ܘܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܚܰܠܨܶܬ݂ ܘܢܶܣܒ݁ܶܬ݂ ܢܰܦ݂ܩܳܬ݂ܳܐ ܠܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And other churches have I despoiled, receiving of them expenses, for your service.

(Murdock) And I robbed other churches, and I took pay [of them] for ministering to you.

(Lamsa) I deprived other churches, taking supplies from them, in order to minister to you.

(KJV) I robbed other churches, taking wages of them, to do you service.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܥܕܬܐ ܘܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:15271 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62047-11080 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܢܝܬܐ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ 2:7680 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62047-11081 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܠܨܬ ܚܰܠܨܶܬ݂ 2:7155 ܚܠܨ Denominative steal, spoil, plunder 145 77 62047-11082 First Common Singular - Perfect PAEL No - - -
ܘܢܣܒܬ ܘܢܶܣܒ݁ܶܬ݂ 2:13180 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62047-11083 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܢܦܩܬܐ ܢܰܦ݂ܩܳܬ݂ܳܐ 2:13443 ܢܦܩ Noun expense, cost, outlay, payment 346 142 62047-11084 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܬܫܡܫܬܐ ܠܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ 2:21901 ܫܡܫ Noun ministration, service, attendance 622 243 62047-11085 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܟܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ 2:4394 ܕܝܠ Particle own 90 54 62047-11086 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.