<-- 1Timothy 5:3 | 1Timothy 5:5 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 5:4

1Timothy 5:4 - ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ݂ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܢܰܝ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܢܺܐܠܦ݁ܽܘܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܗܽܘܢ ܢܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܽܘܢ ܘܢܶܦ݂ܪܥܽܘܢ ܚܽܘܒ݂ܠܶܐ ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܝܗܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܩܰܒ݁ܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And if there be a widow who hath children, or children's children, let them learn first to do justly for their families, and to repay the debts (owing) to their parents; for this is acceptable before Aloha.

(Murdock) But if a widow hath children, or grandchildren, let them first learn to show kindness to their own households, and to repay the obligations to their parents; for this is acceptable before God.

(Lamsa) And if any of the widows have children, or grandchildren, let them know that aid should be first sought from those of their own household so that the children have the opportunity to repay their obligations to their parents: for this is acceptable before God.

(KJV) But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62054-05040 - - - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62054-05041 - - - - - - No - - -
ܐܪܡܠܬܐ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ 2:1951 ܐܪܡܠܬܐ Noun widow 28 30 62054-05042 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62054-05043 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62054-05044 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܢܝܐ ܒ݁ܢܰܝܳܐ 2:3233 ܒܪ Noun son 53 40 62054-05045 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62054-05046 - - - - - - No - - -
ܒܢܝ ܒ݁ܢܰܝ 2:3230 ܒܪ Noun son 53 40 62054-05047 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܒܢܝܐ ܒ݁ܢܰܝܳܐ 2:3233 ܒܪ Noun son 53 40 62054-05048 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܐܠܦܘܢ ܢܺܐܠܦ݁ܽܘܢ 2:9235 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62054-05049 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܘܩܕܡ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ 2:18062 ܩܕܡ Particle before, formerly 238 110 62054-050410 - - - - - - No - - -
ܕܒܒܢܝ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܢܰܝ 2:3257 ܒܪ Noun son 53 40 62054-050411 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܒܝܬܗܘܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܗܽܘܢ 2:2708 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62054-050412 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܢܙܕܕܩܘܢ ܢܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܽܘܢ 2:5582 ܙܕܩ Verb justify, right, fitting, approve 110 63 62054-050413 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܘܢܦܪܥܘܢ ܘܢܶܦ݂ܪܥܽܘܢ 2:17165 ܦܪܥ Verb recompense 463 180 62054-050414 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܚܘܒܠܐ ܚܽܘܒ݂ܠܶܐ 2:6496 ܚܘܒܠܐ Noun compensation, reward, requital, recompense 129 71 62054-050415 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܐܒܗܝܗܘܢ ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܝܗܽܘܢ 2:56 ܐܒ Noun father 2 13 62054-050416 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62054-050417 - Feminine Singular - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62054-050418 - - - - - - No - - -
ܡܩܒܠܐ ܡܩܰܒ݁ܠܳܐ 2:17917 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62054-050419 Third Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62054-050420 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62054-050421 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.