<-- 1Corinthians 5:10 | 1Corinthians 5:12 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 5:11

1Corinthians 5:11 - ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܠܛܽܘܢ ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܐܰܚܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܙܰܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܥܳܠܽܘܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܦ݁ܳܠܰܚ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܐܰܘ ܡܨܰܥܪܳܢ ܐܰܘ ܪܰܘܳܝ ܐܰܘ ܚܳܛܽܘܦ݂ ܥܰܡ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܽܘ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܀

Translations

(Etheridge) But this which I have written to you, Be not mixed, (is,) If any one who is called a brother be a fornicator, or covetous, [An oppressor.] or a worshipper of idols, or a reviler, or a drunkard, or rapacious, with one who is such as he not to eat bread.

(Murdock) But this is what I wrote to you, that ye commingle not, if any one is called a brother, and is a whoremonger, or avaricious, or an idol-worshipper, or a railer, or a drunkard, or rapacious, with him who is such, not even to eat bread.

(Lamsa) Now what I have written to you is this: you are not to associate with any person who is known as a brother and yet is immoral or fraudulent or an idolater or a railer or a drunkard or an extortioner; with such a person you must not break bread.

(KJV) But now I have written unto you not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner; with such an one no not to eat.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-05110 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-05111 - - - - - - No - - -
ܕܟܬܒܬ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ 2:10708 ܟܬܒ Verb write 230 107 62046-05112 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62046-05113 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-05114 - - - - - - No - - -
ܬܬܚܠܛܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܠܛܽܘܢ 2:7119 ܚܠܛ Verb mingle, company with 143 76 62046-05115 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62046-05116 - - - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-05117 - - - - - - No - - -
ܕܡܬܩܪܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ 2:18838 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62046-05118 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܐܚܐ ܐܰܚܳܐ 2:393 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62046-05119 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:743 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-051110 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܙܢܝܐ ܙܰܢܳܝܳܐ 2:5842 ܙܢܐ Adjective fornicator, adulterer 118 67 62046-051111 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62046-051112 - - - - - - No - - -
ܥܠܘܒܐ ܥܳܠܽܘܒ݂ܳܐ 2:15681 ܥܠܒ Adjective unjust, covetous, avaricious 414 162 62046-051113 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62046-051114 - - - - - - No - - -
ܦܠܚ ܦ݁ܳܠܰܚ 2:16770 ܦܠܚ Noun servant, worshipper, soldier 448 175 62046-051115 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܦܬܟܪܐ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ 2:17476 ܦܬܟܪܐ Noun idol, image 471 182 62046-051116 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62046-051117 - - - - - - No - - -
ܡܨܥܪܢ ܡܨܰܥܪܳܢ 2:17818 ܨܥܪ Noun despiser, reviler 295 129 62046-051118 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62046-051119 - - - - - - No - - -
ܪܘܝ ܪܰܘܳܝ 2:19604 ܪܘܐ Adjective drunkard 534 204 62046-051120 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62046-051121 - - - - - - No - - -
ܚܛܘܦ ܚܳܛܽܘܦ݂ 2:6845 ܚܛܦ Adjective ravenous, extortioner, rapacious 138 73 62046-051122 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62046-051123 - - - - - - No - - -
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-051124 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܗܟܢܐ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5187 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62046-051125 - - - Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-051126 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܐܦܠܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ 2:1744 ܐܦ Particle not even 26 28 62046-051127 - - - - - - No - - -
ܠܚܡܐ ܠܰܚܡܳܐ 2:11175 ܠܚܡ Noun bread, shewbread 240 111 62046-051128 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܐܟܠ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ 2:837 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 62046-051129 - - - - Infinitive PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.