<-- 1Corinthians 4:4 | 1Corinthians 4:6 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 4:5

1Corinthians 4:5 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܳܝܢܺܝܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܢܗܰܪ ܟ݁ܰܣܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܓ݂ܳܠܶܐ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Therefore, do not judge before the time, until the Lord come, who will bring to light the hidden things of darkness, and reveal the thoughts of hearts. Then will there be praise to each man from Aloha.

(Murdock) Therefore pronounce not judgments before the time, [or] until the Lord come, who will pour light upon the hidden things of darkness, and will make manifest the thoughts of [men's] hearts: and then will each one have [due] praise from God.

(Lamsa) Therefore do not judge before the time, until the LORD comes, and brings to light the hidden things of darkness, and reveals the thoughts of the hearts; then shall every man have praise from God.

(KJV) Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts: and then shall every man have praise of God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62046-04050 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-04051 - Masculine Singular - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-04052 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62046-04053 - - - - - - No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62046-04054 - - - - - - No - - -
ܙܒܢܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5503 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62046-04055 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܗܘܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ 2:5143 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-04056 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܕܝܢܝܢ ܕ݁ܳܝܢܺܝܢ 2:4422 ܕܢ Denominative judge 95 56 62046-04057 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62046-04058 - - - - - - No - - -
ܕܢܐܬܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ 2:2108 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62046-04059 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܪܝܐ ܡܳܪܝܳܐ 2:12407 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62046-040510 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62046-040511 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܢܗܪ ܕ݁ܡܰܢܗܰܪ 2:12745 ܢܗܪ Verb shine, light, explain, light 330 137 62046-040512 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܟܣܝܬܗ ܟ݁ܰܣܝܳܬ݂ܶܗ 2:10366 ܟܣܐ Adjective hidden 221 104 62046-040513 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܚܫܘܟܐ ܕ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ 2:7831 ܚܫܟ Adjective dark, darkness 161 83 62046-040514 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܓܠܐ ܘܓ݂ܳܠܶܐ 2:3750 ܓܠܐ Verb reveal, manifest 69 47 62046-040515 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܡܚܫܒܬܗܘܢ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:7806 ܚܫܒ Noun thought, reasoning, counsel 265 119 62046-040516 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܠܒܘܬܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:10944 ܠܒ Noun heart 233 108 62046-040517 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܗܝܕܝܢ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4408 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62046-040518 - - - - - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-040519 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܫܘܒܚܐ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ 2:20922 ܫܒܚ Noun glory, glorification, praise 563 217 62046-040520 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐܢܫ ܠܐ݈ܢܳܫ 2:1469 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62046-040521 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62046-040522 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62046-040523 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62046-040524 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.