<-- 1Corinthians 2:14 | 1Corinthians 2:16 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 2:15

1Corinthians 2:15 - ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܳܐܶܢ ܘܗܽܘ ܡܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) but the spiritual judgeth of every thing, and he of man is not judged.

(Murdock) But he that is spiritual, judgeth of all things: and he is judged of by no one.

(Lamsa) But the spiritual man discerns every thing, and yet no man can discern him.

(KJV) But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܪܘܚܢܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ 2:19675 ܪܘܚ Adjective spiritual 534 204 62046-02150 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-02151 - - - - - - No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62046-02152 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62046-02153 - Common - - - - No - - -
ܕܐܢ ܕ݁ܳܐܶܢ 2:4414 ܕܢ Denominative judge 95 56 62046-02154 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܗܘ ܘܗܽܘ 2:5015 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-02155 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62046-02156 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62046-02157 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-02158 - - - - - - No - - -
ܡܬܕܝܢ ܡܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢ 2:4447 ܕܢ Denominative judge 95 56 62046-02159 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.