<-- 1Corinthians 11:24 | 1Corinthians 11:26 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 11:25

1Corinthians 11:25 - ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܰܐܚܫܶܡܘ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܳܣܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܳܣܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܡܝ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܟ݁ܽܠ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܫܳܬ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܝ ܀

Translations

(Etheridge) Likewise after they had supped he gave also the cup, and said, This cup is the new covenant in my blood; so do, whensoever you shall drink (it) to my remembrance.

(Murdock) So, after they had supped, he gave also the cup, and said: " This cup is the new testament in my blood: thus do ye, as often as ye drink [it], in remembrance of me."

(Lamsa) Likewise after supper, he gave also the cup, and said, This cup is the new testament in my blood: do this, as often as you drink it, in remembrance of me.

(KJV) After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62046-11250 - - - Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62046-11251 - - - - - - No - - -
ܒܬܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ 2:2219 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62046-11252 - - - - - - No - - -
ܕܐܚܫܡܘ ܕ݁ܰܐܚܫܶܡܘ 2:7864 ܚܫܡ Denominative supper 163 83 62046-11253 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62046-11254 - - - - - - No - - -
ܟܣܐ ܟ݁ܳܣܳܐ 2:10342 ܟܣܐ Noun cup 220 104 62046-11255 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܗܒ ܝܰܗ݈ܒ݂ 2:8848 ܝܗܒ Verb give 188 91 62046-11256 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62046-11257 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-11258 - Masculine Singular - - - No - - -
ܟܣܐ ܟ݁ܳܣܳܐ 2:10342 ܟܣܐ Noun cup 220 104 62046-11259 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬܘܗܝ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:724 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-112510 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܝܬܩܐ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ 2:4539 ܕܝܬܝܩܐ Noun testament, covenant 91 55 62046-112511 - Feminine Singular - - - No - - -
ܚܕܬܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ 2:6376 ܚܕܬ Adjective new 129 70 62046-112512 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܕܡܝ ܒ݁ܕ݂ܶܡܝ 2:4672 ܕܡ Noun blood 93 56 62046-112513 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62046-112514 - - - Emphatic - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5105 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-112515 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܒܕܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:28180 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62046-112516 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62046-112517 - - - - - - No - - -
ܐܡܬܝ ܐܶܡܰܬ݂ܝ 2:1351 ܐܡܬܝ Particle when? 20 24 62046-112518 - - - - - - No - - -
ܕܫܬܝܢ ܕ݁ܫܳܬ݂ܶܝܢ 2:30791 ܫܬܐ Verb drink 31 31 62046-112519 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-112520 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܕܘܟܪܢܝ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܝ 2:4608 ܕܟܪ Noun remembrance, memorial 86 53 62046-112521 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.