<-- Luke 2:52 | Luke 3:2 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 3:1

Luke 3:1 - ܒ݁ܰܫܢܰܬ݂ ܚܰܡܫܰܥܶܣܪܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܛܺܝܒ݂ܶܪܺܝܳܘܣ ܩܶܣܰܪ ܒ݁ܗܺܓ݂ܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݁ܳܢܛܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܺܫܳܐ ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܒ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܪܺܫܳܐ ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ ܒ݁ܺܐܝܛܽܘܪܺܝܰܐ ܘܒ݂ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܛܪܰܟ݂ܳܘܢܳܐ ܘܠܽܘܣܰܢܺܝܰܐ ܪܺܫܳܐ ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܺܝܠܺܝܢܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) NOW in the fifteenth year of the reign of Tiberios Cesar, in the government of Pontios Pilatos in Jehud, Herodes being chief [Risha-rabioya.] of the Fourth in Galila, and Philipos his brother chief of the Fourth in Ituria and in the region of Trakona, and Lusania chief of the Fourth of Abilini;

(Murdock) And in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, in the presidency of Pontius Pilate in Judaea, while Herod was Tetrarch in Galilee, and Philip his brother Tetrarch in Ituraea and in the region of Trachonitis, and Lysanias Tetrarch of Abilene,

(Lamsa) IN the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, during the governorship of Pontius Pilate in Judaea, when Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of Ituraea and of the region of Trachonitis, and Lysanius tetrarch of Abilene,

(KJV) Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judaea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of Ituraea and of the region of Trachonitis, and Lysanias the tetrarch of Abilene,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܫܢܬ ܒ݁ܰܫܢܰܬ݂ 2:21987 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 62042-03010 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܚܡܫܥܣܪܐ ܚܰܡܫܰܥܶܣܪܶܐ 2:7285 ܚܡܫ Numeral fifteen 148 77 62042-03011 - Masculine - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-03012 - - - - - - No - - -
ܕܡܠܟܘܬܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ 2:11987 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62042-03013 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܛܝܒܪܝܘܣ ܕ݁ܛܺܝܒ݂ܶܪܺܝܳܘܣ 2:8063 ܛܒܪܝܘܣ Proper Noun Tiberius 167 85 62042-03014 - - - - - - No - - -
ܩܣܪ ܩܶܣܰܪ 2:18745 ܩܣܪ Proper Noun Caesar 512 196 62042-03015 - - - - - - No - - -
ܒܗܓܡܢܘܬܐ ܒ݁ܗܺܓ݂ܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:4960 ܗܓܡܘܢܐ Noun governorship, perfecture 100 58 62042-03016 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܦܢܛܝܘܣ‌ܦܝܠܛܘܣ ܕ݁ܦ݁ܳܢܛܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ 2:16553 ܦܝܠܛܘܣ Proper Noun Pontius Pilate 444 173 62042-03017 - - - - - - No - - -
ܒܝܗܘܕ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ 2:8900 ܝܗܘܕ Proper Noun Judea 189 92 62042-03018 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-03019 - - - - - - No - - -
ܪܫܐ ܪܺܫܳܐ 2:19959 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62042-030110 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܝܥܝܐ ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ 2:1882 ܪܒܥ Adjective fourth 526 200 62042-030111 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܪܘܕܣ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ 2:5364 ܗܪܘܕܣ Proper Noun Herod Antipas 106 61 62042-030112 - - - - - - No - - -
ܒܓܠܝܠܐ ܒ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ 2:3830 ܓܠܝܠܐ Proper Noun Galilee 71 48 62042-030113 - - - - - - No - - -
ܘܦܝܠܝܦܘܣ ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ 2:16567 ܦܝܠܝܦܘܣ Proper Noun Philip 444 173 62042-030114 - - - - - - No - - -
ܐܚܘܗܝ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ 2:396 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62042-030115 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܪܫܐ ܪܺܫܳܐ 2:19959 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62042-030116 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܝܥܝܐ ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ 2:1882 ܪܒܥ Adjective fourth 526 200 62042-030117 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܐܝܛܘܪܝܐ ܒ݁ܺܐܝܛܽܘܪܺܝܰܐ 2:613 ܐܝܛܘܪܝܐ Proper Noun Ituraea 13 18 62042-030118 - - - - - - No - - -
ܘܒܐܬܪܐ ܘܒ݂ܰܐܬ݂ܪܳܐ 2:2212 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62042-030119 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܛܪܟܘܢܐ ܕ݁ܰܛܪܰܟ݂ܳܘܢܳܐ 2:8415 ܛܪܟܘܢܐ Proper Noun Trachonitis 182 89 62042-030120 - - - - - - No - - -
ܘܠܘܣܢܝܐ ܘܠܽܘܣܰܢܺܝܰܐ 2:11115 ܠܘܣܢܝܐ Proper Noun Lysanias 238 110 62042-030121 - - - - - - No - - -
ܪܫܐ ܪܺܫܳܐ 2:19959 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62042-030122 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܝܥܝܐ ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ 2:1882 ܪܒܥ Adjective fourth 526 200 62042-030123 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܒܝܠܝܢܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܺܝܠܺܝܢܶܐ 2:138 ܐܒܝܠܝܢܐ Proper Noun Abilene 2 13 62042-030124 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.