<-- Luke 1:13 | Luke 1:15 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 1:14

Luke 1:14 - ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܐܪܘܳܙܳܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܶܚܕ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܘܠܳܕ݂ܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) And to thee shall be joy and exultation, and many shall rejoice in his birth:

(Murdock) And thou wilt have joy and gladness:and many will rejoice at his birth.

(Lamsa) And you will have joy and gladness; and a great many will rejoice at his birth.

(KJV) And thou shalt have joy and gladness; and many shall rejoice at his birth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܬܗܘܐ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ 2:5133 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-01140 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62042-01141 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܚܕܘܬܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:6282 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 62042-01142 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܪܘܙܐ ܘܰܐܪܘܳܙܳܐ 2:19628 ܪܘܙ Noun gladness, exultation 533 204 62042-01143 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܣܓܝܐܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13924 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62042-01144 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܚܕܘܢ ܢܶܚܕ݁ܽܘܢ 2:6313 ܚܕܝ Verb glad, rejoice, gladden 127 70 62042-01145 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܡܘܠܕܗ ܒ݁ܡܰܘܠܳܕ݂ܶܗ 2:9146 ܝܠܕ Noun birth 257 117 62042-01146 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.