<-- Acts 14:16 | Acts 14:18 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 14:17

Acts 14:17 - ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܫܒ݂ܰܩ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘ ܒ݁ܰܕ݂ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܡܰܚܶܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܪܳܐ ܘܰܡܪܰܒ݁ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܡܳܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܽܘܪܣܳܝܳܐ ܘܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) yet leaving not himself without witness, while he did them good from heaven, and sent down rain, and multiplied the fruits in their times, and filled with food and gladness their hearts.

(Murdock) although he did not leave himself without testimony, while he did them good from heaven, and sent down the rain, and made the fruits to grow in their seasons, and filled their hearts with food and pleasure.

(Lamsa) Nevertheless he left himself without testimony, in that he bestowed good on them from heaven, and gave them rain, and caused the fruits to grow in their seasons, and satisfied their hearts with food and gladness.

(KJV) Nevertheless he left not himself without witness, in that he did good, and gave us rain from heaven, and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-14170 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-14171 - - - - - - No - - -
ܫܒܩ ܫܒ݂ܰܩ 2:20573 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 62044-14172 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܢܦܫܗ ܢܰܦ݂ܫܶܗ 2:13485 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62044-14173 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-14174 - - - - - - No - - -
ܣܗܕܘ ܣܳܗܕ݁ܽܘ 2:14071 ܣܗܕ Noun testimony 362 147 62044-14175 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܒܕܥܒܕ ܒ݁ܰܕ݂ܥܳܒ݂ܶܕ݂ 2:14877 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-14176 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-14177 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-14178 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܛܒܬܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:7946 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62044-14179 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-141710 - - - - - - No - - -
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21653 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62044-141711 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܚܬ ܘܡܰܚܶܬ݂ 2:12925 ܢܚܬ Verb descend 336 139 62044-141712 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-141713 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-141714 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܛܪܐ ܡܶܛܪܳܐ 2:11647 ܡܛܪ Noun rain 268 120 62044-141715 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܪܒܐ ܘܰܡܪܰܒ݁ܶܐ 2:19265 ܪܒܐ Verb grow up, increase, nourish, increase 525 200 62044-141716 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-141717 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܦܐܪܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ 2:16379 ܦܐܪܐ Noun fruit 433 169 62044-141718 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܙܒܢܝܗܘܢ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܰܝܗܽܘܢ 2:5485 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62044-141719 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܡܠܐ ܘܡܳܠܶܐ 2:11774 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62044-141720 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-141721 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܬܘܪܣܝܐ ܬ݁ܽܘܪܣܳܝܳܐ 2:23056 ܬܪܣܝ Noun nourishment, food 608 236 62044-141722 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܣܝܡܘܬܐ ܘܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ 2:2902 ܒܣܡ Noun pleasantness, gentleness, kindliness, pleasure, gladness 48 38 62044-141723 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܒܘܬܗܘܢ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:10959 ܠܒ Noun heart 233 108 62044-141724 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.