<-- Titus 1:13 | Titus 1:15 -->

Analysis of Peshitta verse Titus 1:14

Titus 1:14 - ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܪܡܽܘܢ ܠܫܽܘܥܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܰܠܦ݂ܽܘܩܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܣܳܢܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) nor cast themselves to the fables of the Jihudoyee, and to the mandates of men who hate the truth.

(Murdock) and may not throw themselves into Jewish fables, and into the precepts of men who hate the truth.

(Lamsa) And not give heed to Jewish fables, and commandments of men who hate the truth.

(KJV) Not giving heed to Jewish fables, and commandments of men, that turn from the truth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62056-01140 - - - - - - No - - -
ܢܬܪܡܘܢ ܢܶܬ݂ܪܡܽܘܢ 2:20062 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 62056-01141 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܫܘܥܝܬܐ ܠܫܽܘܥܝܳܬ݂ܳܐ 2:22013 ܫܥܐ Noun fable, story, talk 567 219 62056-01142 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܗܘܕܝܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8911 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62056-01143 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܦܘܩܕܐ ܘܰܠܦ݂ܽܘܩܳܕ݂ܶܐ 2:16957 ܦܩܕ Noun commandment, precept, ordinance 438 171 62056-01144 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܢܝܢܫܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1449 ܐܢܫ Noun human 56 40 62056-01145 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܕܣܢܝܢ ܕ݁ܣܳܢܶܝܢ 2:14585 ܣܢܐ Verb hate 382 153 62056-01146 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܫܪܪܐ ܫܪܳܪܳܐ 2:22295 ܫܪ Noun truth 599 231 62056-01147 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.