<-- Romans 8:2 | Romans 8:4 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 8:3

Romans 8:3 - ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܚܺܝܠ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܟ݁ܪܺܝܗܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܚܰܝܒ݂ܺܝܗ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) Because the law was weak through the infirmity of the flesh, Aloha sent his Son in the likeness of the flesh of sin, on account of sin to condemn sin in his flesh;

(Murdock) Inasmuch as the law was impotent, by means of the weakness of the flesh, God sent his Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin; that He might, in his flesh, condemn sin;

(Lamsa) For the law was weak through the weakness of the flesh, so God sent his own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin, in order to condemn sin by means of his flesh:

(KJV) For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62045-08030 - - - - - - No - - -
ܕܡܚܝܠ ܕ݁ܰܡܚܺܝܠ 2:11576 ܡܚܠ Denominative weak 264 119 62045-08031 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-08032 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62045-08033 - - - - - - No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62045-08034 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܕ ܒ݁ܝܰܕ݂ 2:588 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62045-08035 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܟܪܝܗܘܬܗ ܟ݁ܪܺܝܗܽܘܬ݂ܶܗ 2:10549 ܟܪܗ Noun sickness, infirmity, frailty, weakness 226 105 62045-08036 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܒܣܪܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ 2:2952 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62045-08037 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܕܪ ܫܰܕ݁ܰܪ 2:20762 ܫܕܪ Verb send 561 216 62045-08038 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-08039 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܒܪܗ ܠܰܒ݂ܪܶܗ 2:3308 ܒܪ Noun son 53 40 62045-080310 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܒܕܡܘܬܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ 2:4716 ܕܡܐ Noun form, image, similitude, type, exemplar, pattern 94 56 62045-080311 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܣܪܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ 2:2952 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62045-080312 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܛܝܬܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ 2:6838 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62045-080313 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܛܠܬܗ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ 2:11640 ܡܛܠ Particle because 267 120 62045-080314 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܕܚܛܝܬܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ 2:6838 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62045-080315 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܚܝܒܝܗ ܕ݁ܰܢܚܰܝܒ݂ܺܝܗ 2:6443 ܚܒ Verb condemned, owe, condemn 129 70 62045-080316 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No Third Feminine Singular
ܠܚܛܝܬܐ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ 2:6844 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62045-080317 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܒܣܪܗ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܶܗ 2:2939 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62045-080318 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.