<-- Romans 7:2 | Romans 7:4 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 7:3

Romans 7:3 - ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܬ݁ܶܩܰܦ݂ ܠܰܓ݂ܒ݂ܰܪ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ ܓ݁ܰܝܳܪܬ݂ܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܡܽܘܬ݂ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܐܶܬ݂ܚܰܪܪܰܬ݂ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܓ݁ܰܝܳܪܬ݂ܳܐ ܐܶܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But if, while her husband lives, she adhere to another man, she becometh an adulteress; but if her husband shall die, she is freed from the law, and is not an adulteress, though she become (the wife) of another man.

(Murdock) And if, while her husband is alive, she should adhere to another man, she would become an adulteress: but if her husband should die, she is freed from the law; and would not be an adulteress though joined to another man.

(Lamsa) Thus if, while her husband is alive, she should be attached to another man, she becomes an adulteress: but if her husband is dead, she is free from the law; so that she is not an adulteress though she becomes another man's wife.

(KJV) So then if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress: but if her husband be dead, she is free from that law; so that she is no adulteress, though she be married to another man.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62045-07030 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62045-07031 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62045-07032 - - - - - - No - - -
ܚܝ ܚܰܝ 2:6953 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 62045-07033 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܒܥܠܗ ܒ݁ܰܥܠܳܗ 2:3067 ܒܥܠ Noun lord, husband, master 51 39 62045-07034 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܬܩܦ ܬ݁ܶܩܰܦ݂ 2:13581 ܢܩܦ Verb cleave to, follow, adhere 351 144 62045-07035 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܓܒܪ ܠܰܓ݂ܒ݂ܰܪ 2:3498 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62045-07036 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܚܪܝܢ ܐ݈ܚܪܺܝܢ 2:7674 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62045-07037 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܬ ܗܘܳܬ݂ 2:5108 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-07038 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62045-07039 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܓܝܪܬܐ ܓ݁ܰܝܳܪܬ݂ܳܐ 2:3646 ܓܪ Noun adulterer 69 47 62045-070310 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62045-070311 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62045-070312 - - - - - - No - - -
ܢܡܘܬ ܢܡܽܘܬ݂ 2:11476 ܡܬ Verb dead, die, death 260 118 62045-070313 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܥܠܗ ܒ݁ܰܥܠܳܗ 2:3067 ܒܥܠ Noun lord, husband, master 51 39 62045-070314 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܐܬܚܪܪܬ ܐܶܬ݂ܚܰܪܪܰܬ݂ 2:6005 ܚܪ Verb free 159 82 62045-070315 Third Feminine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62045-070316 - - - - - - No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62045-070317 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-070318 - - - - - - No - - -
ܐܝܬܝܗ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ 2:726 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62045-070319 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܓܝܪܬܐ ܓ݁ܰܝܳܪܬ݂ܳܐ 2:3646 ܓܪ Noun adulterer 69 47 62045-070320 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62045-070321 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5142 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-070322 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܓܒܪܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3499 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62045-070323 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7675 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62045-070324 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.