<-- Romans 7:12 | Romans 7:14 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 7:13

Romans 7:13 - ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܺܝ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܗܽܘ ܗܘܳܬ݂ ܚܳܣ ܐܶܠܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܚܙܶܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܗܺܝ ܕ݁ܰܒ݂ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܡܪܰܬ݂ ܒ݁ܺܝ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܝܰܒ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) The good, then, unto me, unto death was made? Not so. But sin, that it might be seen what sin is, by the good (law) effected death in me, that sin might be the more condemned by the commandment.

(Murdock) Did that which is good, therefore, become death to me ? Far be it. But sin, that it might be seen to be sin, perfected death in me by means of that good [law]; that sin might the more be condemned, by means of the commandment.

(Lamsa) Has then that which is good, become death to me? Far be it. But sin that is exposed as sin and works death in me for that which is good, will be the more condemned by means of the law.

(KJV) Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good; that sin by the commandment might become exceeding sinful.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܛܒܬܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ 2:7945 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62045-07130 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62045-07131 - - - - - - No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62045-07132 - - - - - - No First Common Singular
ܠܡܘܬܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11495 ܡܬ Noun death 260 118 62045-07133 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-07134 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܗܘܬ ܗܘܳܬ݂ 2:5108 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-07135 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܚܣ ܚܳܣ 2:7370 ܚܣ Particle God forbid, let it not be 150 78 62045-07136 - - - - - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62045-07137 - - - - - - No - - -
ܚܛܝܬܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ 2:6840 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62045-07138 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܬܚܙܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܚܙܶܐ 2:6633 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62045-07139 Third Feminine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܕܚܛܝܬܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ 2:6838 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62045-071310 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܺܝ 2:5009 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-071311 Third Feminine Singular - - - No - - -
ܕܒܛܒܬܐ ܕ݁ܰܒ݂ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ 2:7931 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62045-071312 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܡܪܬ ܓ݁ܶܡܪܰܬ݂ 2:3871 ܓܡܪ Verb perfect, accomplish, mature, fulfil 73 48 62045-071313 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܝ ܒ݁ܺܝ 2:2243 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62045-071314 - - - - - - No First Common Singular
ܡܘܬܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11497 ܡܬ Noun death 260 118 62045-071315 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9659 ܝܬܪ Adverb (ending with AiYT) abundantly, especially, exceedingly 199 98 62045-071316 - - - - - - No - - -
ܬܬܚܝܒ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܝܰܒ݂ 2:6466 ܚܒ Verb condemned, owe, condemn 129 70 62045-071317 Third Feminine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܚܛܝܬܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ 2:6840 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62045-071318 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܦܘܩܕܢܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ 2:16960 ܦܩܕ Noun commandment, edict, decree, precept 438 171 62045-071319 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.