<-- Romans 7:11 | Romans 7:13 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 7:12

Romans 7:12 - ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܗ݈ܽܘ ܘܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܗ݈ܽܘ ܘܟ݂ܺܐܝܢ ܘܛܳܒ݂ ܀

Translations

(Etheridge) The law therefore is holy, and the commandment holy, and just, and good.

(Murdock) Wherefore, the law is holy; and the commandment is holy, and righteous, and good.

(Lamsa) Wherefore the law is holy and the commandment holy, and just, and good.

(KJV) Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62045-07120 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܕܝܢ ܡܳܕ݂ܶܝܢ 2:4409 ܕܝܢ Particle then, therefore 252 115 62045-07121 - - - - - - No - - -
ܩܕܝܫ ܩܰܕ݁ܺܝܫ 2:18160 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 62045-07122 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-07123 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܦܘܩܕܢܐ ܘܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ 2:16970 ܦܩܕ Noun commandment, edict, decree, precept 438 171 62045-07124 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܝܫ ܩܰܕ݁ܺܝܫ 2:18160 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 62045-07125 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-07126 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܟܐܝܢ ܘܟ݂ܺܐܝܢ 2:9879 ܟܢ Verb exist, reprove, rebuke, create 210 100 62045-07127 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܛܒ ܘܛܳܒ݂ 2:7936 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62045-07128 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.