<-- Romans 6:19 | Romans 6:21 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 6:20

Romans 6:20 - ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܡܚܰܪܪܶܐ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For when you were the servants of sin, you were free from righteousness.

(Murdock) For when ye were the servants of sin, ye were emancipated from righteousness.

(Lamsa) For when you were the servants of sin, you were free from righteousness.

(KJV) For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62045-06200 - - - - - - No - - -
ܥܒܕܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ 2:15039 ܥܒܕ Noun servant 397 157 62045-06201 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2702 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-06202 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62045-06203 - - - - - - No - - -
ܕܚܛܝܬܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ 2:6838 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62045-06204 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܚܪܪܐ ܡܚܰܪܪܶܐ 2:6014 ܚܪ Noun - 265 119 62045-06205 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2702 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-06206 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܟܐܢܘܬܐ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:9905 ܟܢ Noun righteousness, uprightness, godliness, rectitude, justice 202 98 62045-06207 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.