<-- Romans 6:18 | Romans 6:20 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 6:19

Romans 6:19 - ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܪܺܝܗܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܛܰܝܶܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܢܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܥܰܘܠܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܛܰܝܶܒ݂ܘ ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) As among men I speak, because of the infirmity of your flesh, that as you have prepared your members for the service of uncleanness and of iniquity, so also now prepare ye your members for the service of righteousness and of holiness.

(Murdock) -(I speak as among men, because of the infirmity of your flesh.)-As ye [once] gave up your members to the servitude of pollution and iniquity, so also now give ye up your members to the servitude of righteousness and sanctity.

(Lamsa) I speak after the manner of men because of the weakness of your flesh: for as you have yielded your members to the servitude of uncleanness and iniquity, so now yield your members to the servitude of righteousness and holiness.

(KJV) I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity; even so now yield your members servants to righteousness unto holiness.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62045-06190 - - - - - - No - - -
ܕܒܝܬ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ 2:2664 ܒܝܢܝ Particle between 43 35 62045-06191 - - - - - - No - - -
ܒܢܝܢܫܐ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1439 ܐܢܫ Noun human 56 40 62045-06192 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62045-06193 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62045-06194 First Common Singular - - - Yes - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62045-06195 - - - - - - No - - -
ܟܪܝܗܘܬܐ ܟ݁ܪܺܝܗܽܘܬ݂ܳܐ 2:10548 ܟܪܗ Noun sickness, infirmity, frailty, weakness 226 105 62045-06196 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܣܪܟܘܢ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܟ݂ܽܘܢ 2:2956 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62045-06197 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܐܝܟܢܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:639 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62045-06198 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܛܝܒܬܘܢ ܕ݁ܛܰܝܶܒ݂ܬ݁ܽܘܢ 2:7960 ܛܘܒ Verb ready 168 85 62045-06199 Second Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܗܕܡܝܟܘܢ ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:4976 ܗܕܡܐ Noun member, limb 100 59 62045-061910 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܠܥܒܕܘܬܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:15089 ܥܒܕ Noun service, bondage 397 157 62045-061911 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܛܢܦܘܬܐ ܕ݁ܛܰܢܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8264 ܛܢܦ Noun uncleaness, impurity 177 88 62045-061912 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܥܘܠܐ ܘܰܕ݂ܥܰܘܠܳܐ 2:15370 ܥܘܠ Noun unrighteousness, iniquity 405 160 62045-061913 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62045-061914 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-061915 - - - - - - No - - -
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62045-061916 - - - - - - No - - -
ܛܝܒܘ ܛܰܝܶܒ݂ܘ 2:7977 ܛܘܒ Verb ready 168 85 62045-061917 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܗܕܡܝܟܘܢ ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:4976 ܗܕܡܐ Noun member, limb 100 59 62045-061918 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܠܥܒܕܘܬܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:15089 ܥܒܕ Noun service, bondage 397 157 62045-061919 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܐܢܘܬܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:9893 ܟܢ Noun righteousness, uprightness, godliness, rectitude, justice 202 98 62045-061920 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܩܕܝܫܘܬܐ ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ 2:18172 ܩܕܫ Noun holiness, sanctification 490 188 62045-061921 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.