<-- Romans 5:21 | Romans 6:2 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 6:1

Romans 6:1 - ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܺܐܡܰܪ ܢܩܰܘܶܐ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܀

Translations

(Etheridge) WHAT, then, shall we say, Let us remain in sin, that grace may abound ?

(Murdock) What shall we then say? Shall we continue in sin, that grace may abound ?

(Lamsa) WHAT shall we then say? Shall we con tinue in sin, that grace may abound?

(KJV) What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62045-06010 - - - - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62045-06011 - - - - - - No - - -
ܢܐܡܪ ܢܺܐܡܰܪ 2:1316 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62045-06012 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܢܩܘܐ ܢܩܰܘܶܐ 2:18229 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62045-06013 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62045-06014 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܚܛܝܬܐ ܒ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ 2:6837 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62045-06015 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܛܝܒܘܬܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8028 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62045-06016 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܬܝܬܪ ܬ݁ܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ 2:9704 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62045-06017 Third Feminine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.