<-- Romans 4:6 | Romans 4:8 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 4:7

Romans 4:7 - ܕ݁ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܗܽܘܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܣܺܝܘ ܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Blessed are they whose iniquity is forgiven, And whose sins are covered.

(Murdock) saying: Blessed are they, whose iniquity is forgiven, and whose sins are covered up:

(Lamsa) Saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are wiped away.

(KJV) Saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܕ݁ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:8000 ܛܘܒ Noun blessedness, beatitude, happiness 168 85 62045-04070 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-04071 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܫܬܒܩ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܒ݂ܶܩ 2:20527 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 62045-04072 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62045-04073 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܥܘܠܗܘܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ 2:15375 ܥܘܠ Noun unrighteousness, iniquity 405 160 62045-04074 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܐܬܟܣܝܘ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܣܺܝܘ 2:10357 ܟܣܐ Verb cover, conceal, hide 220 104 62045-04075 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܚܛܗܝܗܘܢ ܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ 2:6818 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62045-04076 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.