<-- Romans 12:21 | Romans 13:2 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 13:1

Romans 13:1 - ܟ݁ܽܠ ܢܦ݂ܶܫ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ ܠܰܝܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܫܽܘܠܛܳܢܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܦ݁ܩܺܝܕ݂ܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) LET every soul to the powers of dominion be subject. For there is no power that is not from Aloha, and the powers that be, of Aloha are they instituted.

(Murdock) Let every soul be subject to the authorities of magistracy. For there is no authority which is not from God: and the authorities which exist, are established by God.

(Lamsa) LET every soul be subject to the sover eign authorities. For there is no power which is not from God: and those who are in authority are ordained by God.

(KJV) Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62045-13010 - - - - - - No - - -
ܢܦܫ ܢܦ݂ܶܫ 2:13483 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62045-13011 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܠܫܘܠܛܢܐ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܐ 2:21407 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 62045-13012 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܪܒܘܬܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:19244 ܪܒ Noun greatness, priesthood 526 200 62045-13013 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܫܬܥܒܕ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ 2:15007 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62045-13014 Third Feminine Singular - Imperfect ESHTAPHAL No - - -
ܠܝܬ ܠܰܝܬ݁ 2:757 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62045-13015 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62045-13016 - - - - - - No - - -
ܫܘܠܛܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21409 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 62045-13017 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-13018 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-13019 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62045-130110 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-130111 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-130112 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܘܐܝܠܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ 2:675 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-130113 - Common Plural - - - No - - -
ܫܘܠܛܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܐ 2:21410 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 62045-130114 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:736 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62045-130115 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62045-130116 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-130117 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-130118 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܦܩܝܕܝܢ ܦ݁ܩܺܝܕ݂ܺܝܢ 2:17037 ܦܩܕ Verb command 454 177 62045-130119 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.