<-- Revelation 6:7 | Revelation 6:9 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 6:8

Revelation 6:8 - ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܣܽܘܣܝܳܐ ܝܽܘܪܳܩܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܫܝܽܘܠ ܢܩܺܝܦ݂ܳܐ ܠܶܗ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܒ݂ܥܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܰܢܩܰܛܶܠ ܒ݁ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And I saw a green horse, [Susio Uroko.] and he who sat upon him had the name of Death, and Shiul followed after him. And there was given to him power over the fourth of the earth, to kill with the sword, and with famine, and with death, and with the toothed beast of the earth.

(Murdock) And I looked, and lo, a pale horse; and the name of him who sat thereon was Death ; and Hades followed after him. And there was given him authority over the fourth part of the earth, to slay with the sword, and by famine, and by death, and by the ravenous beast of the earth.

(Lamsa) And I looked, and beheld a pale horse; and the name of him who sat on him was Death, and Hell followed after him. And power was given him over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with famine, and with death, and with the wild beasts of the earth.

(KJV) And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܙܝܬ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ 2:6656 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-06080 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܣܘܣܝܐ ܣܽܘܣܝܳܐ 2:14146 ܣܘܣܝܐ Noun horse 369 149 63066-06081 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܘܪܩܐ ܝܽܘܪܳܩܳܐ 2:9533 ܝܪܩ Adjective pale, herb 190 93 63066-06082 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܡܗ ܘܰܫܡܶܗ 2:21604 ܫܡ Noun name 583 225 63066-06083 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܗܘ ܕ݁ܗܰܘ 2:5039 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-06084 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܬܒ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ 2:9591 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 63066-06085 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-06086 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܘܬܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11497 ܡܬ Noun death 260 118 63066-06087 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܝܘܠ ܘܰܫܝܽܘܠ 2:21137 ܫܝܘܠ Noun sheol, dead 574 221 63066-06088 - Feminine Singular - - - No - - -
ܢܩܝܦܐ ܢܩܺܝܦ݂ܳܐ 2:13575 ܢܩܦ Verb cleave to, follow, adhere 351 144 63066-06089 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63066-060810 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܐܬܝܗܒ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ 2:8815 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-060811 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63066-060812 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܫܘܠܛܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21409 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 63066-060813 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-060814 - - - - - - No - - -
ܪܘܒܥܗ ܪܽܘܒ݂ܥܳܗ 2:1887 ܪܒܥ Noun fourth part 533 203 63066-060815 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܐܪܥܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ 2:1991 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-060816 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܩܛܠ ܕ݁ܰܢܩܰܛܶܠ 2:18445 ܩܛܠ Verb kill 501 192 63066-060817 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܒܚܪܒܐ ܒ݁ܚܰܪܒ݁ܳܐ 2:7593 ܚܪܒܐ Noun sword, slaughter, ploughshare 156 81 63066-060818 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܟܦܢܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ 2:10434 ܟܦܢ Noun hunger, famine 222 104 63066-060819 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܡܘܬܐ ܘܰܒ݂ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11490 ܡܬ Noun death 260 118 63066-060820 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܚܝܘܬܐ ܘܰܒ݂ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6985 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-060821 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܪܥܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ 2:1991 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-060822 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.